Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

I OSK 2768/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

niepełnosprawnym, pod warunkiem, iż z tytułu sprawowania tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej wlicza...
, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia...

II SA/Bd 431/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-09-15

pielęgnacyjnych czy też niezbędnej pomocy udzielanej osobom bezdomnym, są bowiem przepisy ustaw szczególnych np. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych...
. Źródłem takich uprawnień, co trafnie podkreślił skarżący, w postaci chociażby prawa do uzyskania zasiłku rodzinnego, świadczeń pielęgnacyjnych czy też niezbędnej pomocy...

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł). Zatem brak rzetelności...
, np. udzielenia świadczenia ze środków pomocy społecznej, lecz skargi dotyczące udzielenia informacji publicznej. Strona ma niekwestionowane prawo do żądania udzielenia...

II SA/Ke 656/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2024-01-17

w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Ustawodawca prawo do np. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku stałego, zasiłku rodzinnego, czy z tytułu wychowywania dzieci, uzależnia...

III SA/Wr 553/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-02

z odpłatnego świadczenia poza kolejnością, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:, - pacjent zawrze ze szpitalem dobrowolną umowę w sprawie wykonania odpłatnego...
świadczenia zdrowotnego;, - pacjent złoży oświadczenie, że nie będzie zgłaszał roszczeń wobec SP ZOZ oraz Narodowego Funduszu Zdrowia;, - pacjent przed zabiegiem lub wykonaniem...

I OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

oraz świadczeń rodzinnych /Dz.U. 2004 nr 89 poz. 854; zwane dalej rozporządzeniem/. W myśl par. 2 tego rozporządzenia, podmioty realizujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne...
fizycznych szczegółowo wymienionych w tym przepisie, a nie wobec podmiotów gospodarczych, które nienależne świadczenia wypłaciły lub nadpłaciły. Prezydent podkreślił...

I OSK 1669/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

w przypadku krótszego (niż 10 godzin) pobytu dziecka w żłobku. Podnosiła, że świadczenie rodziców (opłata z art. 58 ust. 1 ustawy) ma charakter cywilnoprawny, a zatem...
świadczenia wzajemne powinny być równorzędne i ekwiwalentne. Opłata powinna odpowiadać zakresowi świadczenia. Podkreślała, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy żłobkowej...

OPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

./ przyznał Janowi K. świadczenie w formie usług opiekuńczych w okresie żądanym we wniosku, ale w wymiarze 3 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu za odpłatnością 4,40 zł...
przez rodzinę mieszkającą w M. Natomiast odpłatność ustalono zgodnie z powołanymi uchwałami, przy czym o wątpliwościach co do nieodpłatnego świadczenia usług kombatantom...

II OSK 1774/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

, jest świadczeniem ekwiwalentnym i przenosząc je na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdził, iż Rada przekroczyła zakres udzielonego jej upoważnienia wynikającego z art. 58...
nie zdefiniowała, nie dookreśliła pojęcia 'opłata za pobyt dziecka w żłobku'. Rada nie wskazała, nie określiła jakie świadczenia mieszczą się w tym pojęciu. Wobec braku tej definicji...

II OSK 1773/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

świadczeń, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, albowiem nie jest dostosowana do rzeczywistych kosztów świadczenia usług przez żłobek...
, iż żadna z trzech zaskarżonych uchwał w tym przedmiotowa nie zdefiniowała pojęcia 'opłata za pobyt dziecka w żłobku'. Rada nie wskazała, nie określiła jakie świadczenia...
1   Następne >   +2   4