Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

I OSK 628/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące nowelizacji przepisów o świadczeniach pielęgnacyjnych. Skarżący kasacyjnie podkreślił w końcu, że poddawanie dziecka...

II SA/Sz 336/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-09-13

, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych nie jest świadczenie związane z wydaniem...
Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje mu jako obywatelowi Polski równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych., Samorządowe Kolegium...

II GSK 2319/21 - Wyrok NSA z 2021-12-14

co do dalszego jego udziału w ruchu drogowym w charakterze kierowcy. O stanie zdrowia świadczy również to, że w 2007 r. skarżącemu został przyznany zasiłek pielęgnacyjny...
Gminy Ł. przyznał skarżącemu zasiłek pielęgnacyjny, jako osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu...

II SA/Ol 257/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-06

w E. o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia '[...]', zaświadczenie lekarskie, karty...
w skardze oraz wniosła o zasądzenie na rzecz pełnomocnika kosztów postępowania sądowego z tytułu świadczonej pomocy prawnej z urzędu, które nie zostały poniesione...