Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Ol 36/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-28

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania: I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. orzeka...
w R. z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy R. przyznano J.C. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką...

II SA/Bd 777/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-10-08

świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania. Pismem z dnia 6 lipca 2015 r. A. L. wniosła...
., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Uzasadniając obszerny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania skarżąca podniosła...

II SA/Ke 660/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-30

nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
, po rozpatrzeniu odwołania T. J. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] w sprawie zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Go 12/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-29

odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a : odrzucić wniosek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 23 lutego...
do świadczenia pielęgnacyjnego, nie rozpoczął swojego biegu. Zgodnie bowiem z art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok...

II SA/Sz 241/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-28

. z dnia [...] (doręczoną w dniu 17 grudnia 2007r.) orzekającą o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Przed wniesieniem skargi pismem z dnia 21 stycznia 2008...
niejawnym wniosku M. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie świadczenia...

IV SA/Wr 29/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

[...] kwietnia 2012 r. w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na B. K. - na podstawie art. 58 § 1 oraz art. 59 § 2 k.p.a., odmówiło skarżącemu...
z dnia 30 kwietnia 2012 r., W uzasadnieniu tego wniosku skarżący podał, że w dniu 13 lutego 2012 r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, zaś decyzją...

I OZ 437/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-07

., nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 11 marca 2013 r., sygn. akt IV SA/Gl 1095/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
(...) października 2012 r., nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż postanowieniem z dnia...

II SA/Łd 857/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-08

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...
przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Pismem z dnia 4 listopada 2020r. skarżąca wystąpiła zaś z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tej skargi...

II SA/Lu 979/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-04

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - w zakresie...
12 października 2012 r. D. K. złożył skargę do Sądu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Lu 221/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - w zakresie...
25 lutego 2011 r. złożył skargę do Sądu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   20