Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gd 1024/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-05

Okręgowej w Gdańsku K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 7 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla...
. K. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad synem - B. K.., W uzasadnieniu podjętej...

II SA/Sz 409/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-25

[...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza B. z dnia [...] nr [...], II. zasądza...
przez pełnomocnika, od decyzji nr [...] z dnia [...] r., Burmistrza B. , w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką, uchyliło...

II SA/Bd 636/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-12

Odwoławczego z dnia [...] maja 2020 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy W. z dnia...
sądowego. Decyzją z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] Wójt Gminy W. odmówił skarżącej J. P. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

I OSK 470/22 - Wyrok NSA z 2023-01-12

Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym synem., W skardze...

III SA/Kr 830/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-05

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad dzieckiem uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji Prezydent Miasta decyzją...
nr [...] z dnia [...] 2020 r. odmówił przyznania E. D. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad dzieckiem H. T., legitymującym się orzeczeniem...

III SA/Kr 623/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-08-12

z dnia 9 marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki...

I OSK 61/10 - Wyrok NSA z 2010-04-26

[...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia...
r., nr [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że decyzją z dnia [...] maja 2009 r., nr [...], wydaną na podstawie...

I OSK 2241/13 - Wyrok NSA z 2014-12-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. I OSK 2241/13, U Z A S A D...
daty przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu Sąd I instancji przyjął następujący stan prawny i faktyczny:, Decyzją z dnia [...] października 2012 r...

I OSK 2309/12 - Wyrok NSA z 2013-02-21

Odwoławczego w G. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. odstępuje od zasądzenia od M. K...
w mocy decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd podał...

II SA/Lu 628/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-28

z dnia 8 czerwca 2022 r., nr SKO.58/22 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Modliborzyc z dnia 13 grudnia 2021 r...
odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad mężem K. F.., Rozstrzygnięcie organu zostało wydane w oparciu o następujący stan faktyczny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100