Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

IV SA/Po 1880/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-10

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją nr [...] z [...] września 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO...
) po rozpoznaniu odwołania D. O. od decyzji Prezydenta Miasta P. z [...] stycznia 2020 r. nr [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, utrzymało w mocy zaskarżoną...

II SA/Lu 308/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-07

z dnia 14 lutego 2022 r. nr SKO.41/3903/OS/2021 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia 2 września 2021 r. Wójt Gminy Trawniki odmówił...
przyznania J. Ż. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad matką H. Ż.. W uzasadnieniu organ...

I OSK 250/14 - Wyrok NSA z 2014-11-06

do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 790/13...
pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

I OSK 1029/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

w W. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenie o przyznaniu tego świadczenia 1...
w W. z [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenie o przyznaniu tego świadczenia...

II SA/Go 489/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-19

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
z [...] czerwca 2020 r., nr [...], Wójt Gminy (dalej: organ pierwszej instancji) odmówił D.S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...

II SA/Po 452/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-16

[...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości, II. na podstawie art. 152 § 1 ustawy z dnia [...] sierpnia...
., uchyliło decyzję Prezydenta Miasta P. (zwanego dalej 'Prezydentem') z dnia [...] stycznia 2021 r., [...] o odmowie przyznania odwołującej się świadczenia pielęgnacyjnego...

IV SA/Wr 266/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-24

Kolegium Odwoławczego w L., z dnia [...] kwietnia 2016 r,. nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, , I. oddala skargę w całości,, II...
i Gminy P., Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., w części dot. odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 2013 r. na stałe...

II SA/Bd 1021/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] Wójt Gminy D. odmówił skarżącej...
I. S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowe w związku z koniecznością sprawowania opieki nad legitymującą...

II SA/Po 917/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-19

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; oddala skargę Burmistrz W., decyzją z dnia [...] 2013 r...
. o nr [...]odmówił E. H. przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym R. H.., Uzasadniając rozstrzygnięcie organ wyjaśnił...

II SA/Bd 537/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-08-17

[...] kwietnia 2022 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza M. A. z dnia [...] lutego 2022 r...
A. odmówił przyznania Skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na męża. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100