Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I OSK 535/11 - Wyrok NSA z 2011-07-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2010 r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] września 2010 r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności:, Prezydent...

II SA/Bk 646/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-29

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
., z dnia [...] czerwca 2020 roku, nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Skargę wywiedziono na tle następującego stanu faktycznego., Decyzją...

II SA/Bk 189/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-05-09

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla...
2016 r. znak [...] wydaną z upoważnienia Burmistrza C. odmówiono Panu B. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Bk 134/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-09

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
. Jednocześnie we wniosku zawarto oświadczenie o rezygnacji z prawa do zasiłku dla opiekuna w przypadku przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Decyzją nr [...] z dnia...

I OSK 1407/12 - Wyrok NSA z 2013-01-25

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę...
2011 r., nr [...] wydane w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy., Prezydent Miasta Stargard Szczeciński...

II SA/Bk 322/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-25

.-K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
., W dniu [...] listopada 2019 r. M. J. złożyła do Wójta Gminy F. wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

I OSK 3369/15 - Wyrok NSA z 2017-04-27

wskazał, iż decyzja przyznająca P. W. świadczenie pielęgnacyjne nie wygasła z dniem [...] lipca 2013 r. z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r...
. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1548), gdyż prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalone zostało do 30...

III SA/Kr 1858/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-10

wniosku J. K. - S. dotyczącego świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad mężem T. S. Decyzje organów obu instancji zostały poprzedzone następującymi...
okolicznościami:, J. K.- S. w dniu 11 lutego 2013 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad mężem legitymującym się orzeczeniem...

I OSK 1702/12 - Wyrok NSA z 2013-03-14

Odwoławczego w Zamościu z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 17 listopada 2011 r., sygn...
., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy., W dniu 11 maja 2011 r. M. S. złożyła w Gminnym Ośrodku...

IV SA/Po 170/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-08

ust 5pkt 2 lit. a świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że małżonek legitymuje się orzeczeniem...
decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] lutego 2013 r., nr [...] świadczenie pielęgnacyjne przyznało., W dalszej części uzasadnienia organ wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   15