Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

III SA/Wa 157/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-24

. W. - co do osoby beneficjenta otrzymywanych świadczeń od T. W. i przyjęcie, iż jedynym i wyłącznym beneficjentem tego świadczenia była Skarżąca (na podstawie darowizny...
o świadczenie alimentacyjne z dnia 8 marca 2018 r. (tj. kwoty 10.000 GBP) były faktycznie alimentami na wspólne małoletnie dziecko), co oznacza że środki otrzymane przez Skarżącą...

III SA/Wa 3001/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

i telefonicznych ze Z. W., podtrzymywania zaufania Z. W. poprzez świadczenie pomocy i doradztwa w najlepszej wierze i zawsze kiedy to będzie niezbędne, zarządzania...
czerpanie na jej podstawie jakichkolwiek korzyści majątkowych, a zapis o zwrocie kosztów nie miał charakteru świadczenia ekwiwalentnego, czy wzajemnego., 2. Naczelnik Urzędu...

I SA/Kr 1426/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-24

uzupełniającą dokumentację dowodową potwierdzającą nakłady poczynione z jego majątku na majątek A. B. oraz świadczenia osobiste czynione przez niego na rzecz spadkodawczyni...
wartości świadczenia w postaci opieki w podanym wymiarze godzin Odwołujący się przyjął najniższe stawki zapisane w umowach o świadczenie opieki długoterminowej zawieranych...

I SA/Sz 479/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-26

wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że jedynym źródłem utrzymania skarżącego jest emerytura wraz z rentą ( zbieg prawa do świadczeń) w łącznej wysokości [...]zł...
( w tym dodatek pielęgnacyjny w wysokości [...]zł, dodatek kombatancki [...]zł, ryczałt energetyczny [...]zł i dodatek kompensacyjny [...]zł). Skarżący wskazał, że ma 88...

III SA/Wa 971/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-26

postanowienia cechuje się powierzchownością i świadczy o tym, że organ ten nie pochylił się w sposób dostateczny nad rozpatrywaną sprawą, co stanowi naruszenie art. 187 § 1...
ponosi koszty utrzymania domu i własnego leczenia. Utrzymuje się z renty inwalidzkiej wraz z dodatkami (pielęgnacyjnym, kombatanckim, kompensacyjnym i ryczałtem...

I SA/Gl 361/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-16

w mieszkaniu oraz podniesienia standardu mieszkania. W zamian za w/w świadczenia - Ł. N.-P. - zobowiązała się, zgodnie z § 2 umowy - do przeniesienia prawa własności...
stanowiące przedmiot nabycia zostało w pełni spłacone, przy czym za 'spłatę' uznano świadczenia na rzecz spadkodawczyni, cenę jak to nazwano 'sprzedaży mieszkania...

I SA/Bd 763/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-27

, że od grudnia 2009 r. strona jest zatrudniona na umowę o pracę i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości [...] zł. Ponadto skarżąca otrzymuje świadczenie z funduszu...
alimentacyjnego na rzecz córki w wysokości [...] zł, oraz zasiłki pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i rodzinny w łącznej kwocie [...] zł. Podał, że strona mieszka wspólnie...

III SA/Wa 2589/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-16

czerwca 2009r. pobierała zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł. Koszty utrzymania Strony (oświadczenie o stanie majątkowym z dnia 25.06.2009r.) to 635 zł, czynsz...
. decyzji z [...] kwietnia 2009r. Prezydenta W. dot. uznania Strony za osobę bezrobotną, decyzji Prezydenta W. dot. przyznania zasiłku pielęgnacyjnego na córkę D. M...

III SA/Wa 1067/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-04

504,04 zł i zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153,00 zł (łącznie 1.248,38 zł). Skarżąca ponosi miesięczne koszty utrzymania w kwocie około 1.000 zł (wydatki na leczenie...
świadczy o związaniu Naczelnika Urzędu Skarbowego stanowiskiem jednostki organu samorządowego. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na umorzenie podatku. Z akt sprawy nie wynika...

III SA/Wa 768/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153,00 zł, w mieszkaniu własnościowym o powierzchni 62 m2. Miesięczny koszt eksploatacji mieszkania oraz czynszu za garaż wynosi ok. 834,- zł...
się do argumentów podniesionych w odwołaniu, wskazał, iż mogą one świadczyć o trudnościach w zapłacie zaległości, jednakże brak zgody Prezydenta Miasta W. nie daje możliwości podjęcia...
1   Następne >   2