Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

III SA/Wa 359/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

zdrowotnej opieka długoterminowa - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, której przedmiotem było kompleksowe i całodobowe organizowanie i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...
Zdrowotnej. Wskazać tutaj należy m.in. na umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opieka długoterminowa - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, zawartą...

III SA/Wa 466/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

świadczeń opieki zdrowotnej opieka długoterminowa - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, której przedmiotem było kompleksowe i całodobowe organizowanie i udzielanie...
na umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opieka długoterminowa - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, zawartą w dniu 29 stycznia 2007 r. z Narodowym Funduszem...

I SA/Gl 1559/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-04

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze zawarta w K. dnia [...]r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - [...] Oddziałem [...] w K. z/s w K. a A. Sp. z o.o. - A. Sp. z o.o. z/s w R...
, że NZOZ nie wystawiał także faktur dokumentujących świadczenie usług zdrowotnych, w tym m. in. usług opiekuńczych, usług pielęgnacyjnych, usług opiekuńczych z zakwaterowaniem...

I SA/Ol 279/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-06-24

oprocentowaniem jakie Spółka musiałaby zapłacić bankom, gdyby chciała pozyskać taki kapitał na rynku, oraz obliczył świadczenie częściowo odpłatne w łącznej wysokości w wysokości...
% w 2011r. i 6,71 % w 2012r. biorąc pod uwagę marżę Banku '[...]'S.A., z którego usług korzystała Spółka, i obliczył świadczenie nieodpłatne łącznie na kwoty: 41.560,26 zł...

II FSK 3001/15 - Wyrok NSA z 2017-11-30

stwierdził organ kontroli, spółka otrzymała nieodpłatne oraz częściowo nieodpłatne świadczenia w postaci odsetek należnych pożyczkodawcom, które zgodnie z przepisami art. 12...
wyższe oprocentowanie od oprocentowania pożyczek, jakie zastosował pożyczkodawca wobec spółki, co oznacza, że skarżąca otrzymała częściowo odpłatne świadczenie...

II FSK 2086/16 - Wyrok NSA z 2018-08-10

umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia...
. Spółka jest zatem beneficjentem takiego świadczenia. Analogiczne uwagi Spółka sformułowała odnośnie czynności kontrolnych, które podejmowane są przy skupie surowca...

III SA/Wa 2164/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

zawrzeć umowę o świadczenie usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (usługi cash poolingu). Usługa kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczona...
będzie przez bank na rzecz podmiotów powiązanych tworzących Grupę A. Umowa o świadczenie usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (dalej jako: 'Umowa cash...

III SA/Wa 2126/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

innymi: wód toaletowych, kremów, balsamów i szamponów., Spółka, wraz z innymi podmiotami z Grupy A, planuje zawrzeć umowę o świadczenie usług kompleksowego zarządzania...
Grupę A, ., Umowa o świadczenie usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (dalej jako: 'Umowa cash poolingu') zawarta zostanie pomiędzy podmiotami wchodzącymi...

III SA/Wa 2163/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

podmiotami z Grupy A. planuje zawrzeć umowę o świadczenie usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (usługi cash poolingu). Usługa kompleksowego zarządzania...
płynnością finansową świadczona będzie przez bank na rzecz podmiotów powiązanych tworzących Grupę A. Umowa o świadczenie usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową...

III SA/Wa 2030/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-14

działalność polegającą przede wszystkim na produkcji Kosmetyków oraz nabywaniu Produktów Fashion&Home, a następnie ich dostawie lub sprzedaży, a także na świadczeniu usług...
przystąpić do umowy o świadczenie usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (dalej: 'Umowa cash poolingu') zawartej pomiędzy: podmiotami wchodzącymi w skład...
1   Następne >   2