Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Sz 770/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-24

tych unormowań, którym jest przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które rzeczywiście sprawują opiekę nad bliskimi osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi takiego wsparcia...
do alimentacji wyłącznie osób spokrewnionych w pierwszym stopniu i umożliwienie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego innym osobom zobowiązanym do alimentacji wyłącznie...

II FSK 407/18 - Wyrok NSA z 2020-01-31

., sygn. I SA/Wr 822/17. Wyrokiem tym Sąd pierwszej instancji oddalił skargę w sporze interpretacyjnym o opodatkowanie renty inwalidzkiej (i świadczenia pielęgnacyjnego...
2013 r. otrzymuje z Hiszpanii rentę inwalidzką, której 41% stanowi dodatek pielęgnacyjny. Renta ta, jako świadczenie z tytułu ciężkiego inwalidztwa, nie podlega w Hiszpanii...

I SA/Gl 1035/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-26

w Niemczech. Podatniczka, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, prowadziła na terenie Niemiec jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług opieki...
mieszkała w domu podopiecznych). W umowie o świadczenie usług nie zawarto treści odnośnie darmowego wyżywienia. W związku z tym, że podatniczka posiłki przygotowywała osobiście...

I SA/Wr 561/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-12-14

, a nie jak orzekł sąd, dwa razy w miesiącu. Zatem w pozostałym zakresie wyrok jest prawomocny., Matka dzieci utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego związanego z opieką...
nad niepełnosprawnym najmłodszym synem, alimentów w kwocie 3 000 zł i świadczenia 500+., W związku z brakiem dochodów ze stosunku pracy, matka dzieci nie będzie korzystała...

I SA/Gl 653/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-20

o niepełnosprawności nr [...]. Z tego tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne oraz korzysta z prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji [...]z dnia...

III SA/Wa 658/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

przez Skarżącego rekompensat ławniczych, ponieważ świadczenia te korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17...
o ustroju sądów powszechnych Naczelnik Urzędu Skarbowego W. stwierdził, iż świadczenia otrzymywane przez ławników sądowych, stanowią przychody z działalności wykonywanej...

III SA/Wa 1506/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027) wymienia się świadczenia: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej...
opieki specjalistycznej; leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień; rehabilitacji leczniczej; świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach...

I SA/Gl 124/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-09

rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku...
i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Ponadto z treści art. 21 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. wynika, iż wolne od podatku są świadczenia rodzinne...

I SA/Wr 822/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-18

. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., Zgodnie z opisem zawartym we wniosku część wypłacanego świadczenia stanowi dodatek pielęgnacyjny, który w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f....
w Polsce, otrzymuje z Hiszpanii rentę inwalidzką, której 41% stanowi dodatek pielęgnacyjny. Renta ta, jako świadczenie z tytułu ciężkiego inwalidztwa, nie podlega...

II FSK 1395/10 - Wyrok NSA z 2012-01-20

r. Nr 164, poz. 1027) wymienia się świadczenia: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej...
i leczenia uzależnień; rehabilitacji leczniczej; świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej; leczenia stomatologicznego; lecznictwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   25