Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

III SA/Gl 1359/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-05

zdrowotnej w rodzaju: świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej., Zarządzeniem z dnia 3 października 2014 r...
postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę [...] zł (słownie...

III SA/Gl 243/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-08

do wstrzymania wykonania decyzji. Brak majątku podlegającego egzekucji z wyjątkiem dochodów osiąganych z tytułu świadczenia emerytalnego i dodatku pielęgnacyjnego...
oraz że nie ma środków na jego pokrycie. Na potwierdzenie tego powołał się na protokół o stanie majątkowym sporządzony przez organ podatkowy. Uznał też, że zajęcie świadczenia...

III SA/Gl 212/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-26

) nadesłanie kserokopii decyzji, mocą której H. J. (małżonka skarżącego) przyznano świadczenia 'rodzinne i pielęgnacyjne',, 7) nadesłanie aktualnego, to jest wystawionego...
nie nadesłał kserokopii decyzji, mocą której H. J. (małżonka skarżącego) przyznano świadczenia '[...]',, - skarżący nie nadesłał aktualnego, to jest wystawionego po dacie...

III SA/Gl 213/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-20

za czerwiec 2009 r., świadczenia emerytalnego (kwota [...] zł) i zasiłku pielęgnacyjnego (kwota [...] zł), paragony fiskalne na zakup lekarstw z [...] i [...] maja 2009 r. (kwota...
., w którym oświadczył że aktualna działalność 'A' prowadzona jest obecnie w formie sp. z o.o. 'B' i ogranicza się do świadczenia usług w zakresie doradztwa technicznego - olejowe...

I SA/Lu 508/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-06

ulgi, ponieważ sytuacja majątkowa przedstawiona przez podatnika świadczy o tym, że strona jest w stanie pokryć należne zobowiązanie. Organ wskazał, że M. S...
wskazał, że M. S. mieszka z dwójką dzieci, na które pobiera zasiłek rodzinny w kwocie 86,00 zł miesięcznie oraz z konkubentem B. K., który otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny...

V SA/Wa 2501/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-20

Ordynacji podatkowej poprzez odmowę stwierdzenia nadpłaty pomimo faktu, że świadczenie podatkowe nie było prawnie należne oraz poprzez uwarunkowanie możliwości stwierdzenia...
nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Judykatura wskazuje, iż ze świadczeniem nadpłaconym mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik jest zobowiązany do świadczenia...

III SA/Gl 244/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-23

komorniczej świadczenie to wynosiło w [...]r. [...] zł (wg odcinka emerytury). Powyższe dowodzi, że strona nie wykazała w dostateczny i przekonujący sposób, aby jej sytuacja...
przez poborcę wraz z wykazem komorniczym zaległych płatności na łączną kwotę [...] zł z [...] r., odcinek emerytury i odcinek dodatku pielęgnacyjnego, które były przedmiotem analizy...

I SA/Bd 14/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-21

. Realizowane przez przedmiotowych nabywców spirytusu świadczenia zdrowotne, obejmowały działania określone jako usługi w zakresie zdrowia ludzkiego w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów...
(szpitale, zakłady opiekuńczo - lecznicze, zakłady pielęgnacyjne - opiekuńcze, sanatoria). Natomiast zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej...

I SA/Bd 15/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-21

świadczeń zdrowotnych. Realizowane przez przedmiotowych nabywców spirytusu świadczenia zdrowotne, obejmowały działania określone jako usługi w zakresie zdrowia ludzkiego...
osób w odpowiednim stałym pomieszczeniu (szpitale, zakłady opiekuńczo - lecznicze, zakłady pielęgnacyjne - opiekuńcze, sanatoria). Natomiast zgodnie z postanowieniami § 3...