Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II SA/Bk 667/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Zaskarżoną decyzją z [...] lipca...
: wnioskodawczyni, skarżąca) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem L. D., Wymienione decyzje wydano w postępowaniu zainicjowanym...

II SA/Po 662/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-14

Odwoławczego z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
[...] z dnia [...] czerwca 2019 roku, nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia...

IV SA/Po 644/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-08

w Pile z dnia [...] kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę M. S. (dalej: 'skarżący') w dniu 22 lutego 2016...
2016 r. Dyrektor OPS w Obornikach z upoważnienia Burmistrza przyznał wnioskodawcy świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawną siostrą - E. S...

II SA/Ke 574/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-10-13

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Pismem...

IV SA/Po 173/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-10

[...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
przez fachowego pełnomocnika, wystąpiła do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem...

II SA/Bk 65/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-22

Ośrodka Pomocy Społecznej w T. o ustalenie jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem J.Ś. Do wniosku załączyła: 1) orzeczenie Miejskiego Zespołu ds...
z dnia [...].10.2013r. dotyczy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od sierpnia 2011 r. do lutego 2013r., 5) kserokopię dowodu osobistego, 6) informacji KRUS o ubezpieczeniu...

II GSK 999/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

, w relacji do prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (por. s. 5 - 6 uzasadnienia skargi...
świadczenia pielęgnacyjnego jest zarówno sytuacja, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury (pkt 1 lit. a), jak i sytuacja, gdy na osobę wymagającą...

II GSK 998/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

do prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (por. s. 5 - 6 uzasadnienia skargi kasacyjnej...
na niepełnosprawne dziecko. Osoba objęta przedmiotowym wnioskiem jest zaś osobą niepełnosprawną, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, ale otrzymuje świadczenie emerytalne...

II SA/Sz 667/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-24

Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881), odmówił przyznania I.W. zasiłku...
natomiast z art. 16 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie...

IV SA/Gl 707/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-08

pielęgnacyjnego wynikających z treści art. 16 ust. 2 ustawy świadczeniach rodzinnych, bowiem określony w orzeczeniu o [...] przedział powstania [...] oznaczony jako od [...] do dnia...
ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazując, że zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie...
1   Następne >   2