Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II FSK 3299/15 - Wyrok NSA z 2017-12-19

od 'stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne' zdefiniowanych jako 'świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne...
świadczenia szpitalne;, - świadczenie szpitalne (pkt 11) - wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji...

II FSK 2504/14 - Wyrok NSA z 2016-10-13

i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne' zdefiniowanych jako 'świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu...
świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne są częścią treści pojęcia 'szpital' w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;, - art. 2 pkt 10 ustawy z dnia...

II OSK 1777/06 - Wyrok NSA z 2008-01-03

wskazano, że decyzja Wójta Gminy zezwalała na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w zadrzewieniach olchowych. W sposób nieprecyzyjny określono zarówno we wniosku...
jak i decyzji z [...] obszar, na którym winny być zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzone. Brak dokładnego wskazania zarówno ilość olch jak i obszaru, na którym zabiegi miały...

I SA/Kr 763/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-15

, jakie przyniesie spełnienie świadczenia, w tym również w drodze egzekucji. Organ podatkowy zobowiązany jest odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiste koszty społeczne takiego...
podnosi, że tylko w części jest to jej dochód z tytułu emerytury, do którego nie powinien być wliczany zasiłek pielęgnacyjny. Dodatkowo wysokość dochodu oraz kosztów opłat...

III SA/Po 776/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-07

ponownie podjęta lecz zlikwidowana z dniem 31.12.2010 r. Skarżący podał także, iż od roku 2007 pobiera świadczenia rodzinne, syn D. D. pobiera zasiłek pielęgnacyjny z tytułu...
jest bowiem odstępstwem od wyrażonej w Konstytucji RP w art. 84 zasady równości wobec prawa, w świetle której każdy jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń...

IV SA/Wa 2086/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

nieruchomości wezwało Spółkę do wskazania dowodów świadczących o tym, że obumarcie drzew i krzewów objętych pkt. 1 decyzji Prezydenta W. z dnia [...].10.2006 r., nr [...] nastąpiło...
nie świadczy, zdaniem SKO, o braku wpływu na ten fakt posiadacza nieruchomości. Przedłożone dowody nie przesądzają o tym. Brak jest też informacji o podjęciu...