Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I OSK 1618/21 - Wyrok NSA z 2021-10-21

się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 38/13, z 21 października 2014 r., wniosła o uchylenie decyzji i 'przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na matkę na okres...
pierwszej instancji., Kolegium wskazało, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje jedno...

II SA/Lu 460/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-08-21

z [...] czerwca 2019 r., znak: [...], uchylającej w całości decyzję Burmistrza z [...] marca 2019 r., znak: [...], o odmowie przyznania M. B. świadczenia pielęgnacyjnego...
rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest określonym w tym przepisie osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia...

II SA/Ol 522/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-30

niejawnym sprawy ze sprzeciwu Ł. G. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia...
Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia '[...]', odmawiającą przyznania W.K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

III SA/Gd 796/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-11-26

niejawnym sprawy ze skargi B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia...
. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Z uwagi na braki formalne skargi, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku...

II SA/Go 985/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-23

., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Zaskarżona decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie co do sposobu i terminu wniesienia sprzeciwu, została doręczona...
listopada 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia...

II SA/Rz 279/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-02-28

. nr SKO.4111/949/2022 w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - postanawia - odrzucić sprzeciw. Decyzją z dnia 19 grudnia 2022 r. nr SKO.4111/949/2022...
, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] września 2022 r. nr [...] o odmowie przyznania prawa do świadczenia...

II SA/Łd 3/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-01-29

decyzję Prezydenta Miasta R. z [...] r. nr [...] o odmowie przyznania A.M. świadczenia rodzinnego w formie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A.M. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia...

III SA/Gd 783/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-05

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić sprzeciw. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] wniósł sprzeciw od - wydanej m.in. na podstawie art. 138...
świadczenia pielęgnacyjnego i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Uchylona przez organ odwoławczy decyzja organu I instancji została wydana...

II SA/Bd 398/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-05-16

niejawnym sprzeciwu Wójta Gminy [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Zaskarżoną decyzją Kolegium uchyliło decyzję Wójta Gminy...

VIII SA/Wa 520/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-23

uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: 1. odrzucić sprzeciw; 2. zwrócić Burmistrzowi Z. kwotę [...] ([...]) złotych...
świadczenia w formie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jako organ I instancji. Skorzystał ze swych władczych uprawnień...
1   Następne >   2