Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Go 247/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-02

, spowodowanie niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, rosnących na działce o numerze ewidencyjnym [...] - pas drogowy drogi powiatowej nr [...] działając...
ze zniszczeniem drzew rosnących na drodze powiatowej [...], spowodowanym na skutek niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych. Badając stan faktyczny na wstępie Burmistrz ustalił...

II SA/Po 303/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

, a jedynie zabiegów pielęgnacyjnych. Zdaniem świadka, dostrzeżone mankamenty w pielęgnacji zwierząt mające być podstawą do ich odebrania, nie stanowiły przeszkody, by zwierzęta...
wynika, że niepotrzebne było odebranie w/w psów, bo dalsza diagnostyka i zabiegi pielęgnacyjne mogły być przeprowadzone na miejscu. Pozostawienie ich na miejscu i nałożenie...

II SA/Wr 793/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-07

całkowicie zasady swobodnego świadczenia usług i przedsiębiorczości na obszarze Unii Europejskiej;, 3. pkt 72 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia...
weterynaryjnego;, 4. art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 ze zm.) poprzez...

II SA/Wr 501/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

października 2012 r., Dz. Urz. UE.C Nr 326, str. 47) poprzez pominięcie całkowicie w rozstrzygnięciu nadzorczym zasady swobodnego świadczenia usług i przedsiębiorczości...
na obszarze Unii Europejskiej;, 3. art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278...

II SA/Op 474/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-07

i przebywały w zadaszonym pomieszczeniu. Stowarzyszenie rażąco naruszyło zatem przepisy ustawy, o czym świadczy sposób dokonania interwencji, brak uzasadnienia i rzetelnej...
okoliczności świadczą o wyczerpaniu przesłanek określonych w art. 6 ust. 2 pkt 10, 12, 17 i 19 ustawy o ochronie zwierząt. W załączeniu Stowarzyszenie przedłożyło m.in....

II OSK 3051/15 - Wyrok NSA z 2016-02-02

z dnia 26 października 2012 r., Dz. Urz. UE.C Nr 326, str. 47) poprzez pominięcie całkowicie w rozstrzygnięciu nadzorczym zasady swobodnego świadczenia usług...
i przedsiębiorczości na obszarze Unii Europejskiej,, 3. art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47...

IV SA/Wa 849/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

zostały wystawione w wykonaniu umów mających charakter ryczałtowy, obowiązujących i zobowiązujących wykonawców do świadczenia usług do czasu zakończenia postępowania...
przeznaczone m.in. na: sterylizacje, operację suki z wypadającą macicą, podstawowe badania weterynaryjne, szczepienia, utrzymanie psów w schronisku oraz zabiegi pielęgnacyjne...

II SA/Wr 560/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-02

oraz obklejone odchodami. Prócz stwierdzonych zaniedbań natury pielęgnacyjnej u zwierzęcia zauważono przewlekłe, pozostające w stanie nieleczonym zapalenie ucha. W karcie wizyty...
uo.z.) Kolegium oceniło, że przeprowadzona w dniu 2 lutego 2018 r. interwencja wykazała bardzo zły stan fizyczny zwierzęcia, o czym świadczy dokumentacja audiowizualna...

II SA/Go 181/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-13

A. ze względu na podejrzenie choroby. Dostarczone dokumenty świadczą o tym, właściciel sprawował opiekę również weterynaryjną nad psami, w szczególności w stosunku do chorego...
z powodu niedokarmiania. Bałagan w miejscu przebywania zwierząt może świadczyć o nienadmiernym przywiązywaniu do porządku przez właściciela psów, lecz nie może zostać uznany...

IV SA/Wa 2134/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-23

, że zwierzęta nie były utrzymywane w stanie rażącego niedbalstwa (rubr.24) oraz aby były zaniedbane w złej kondycji ogólnej świadczącej o niedożywieniu (rubr.25). W protokole z 2016...
świadczących pozytywnie o opiece nad psami natomiast eksponując ujawnione niedociągnięcia do rangi przesłanek określonych wart. 6 §2 pkt.10 ustawy o ochronie zwierząt. Tymczasem...
1   Następne >   2