Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II SA/Ke 720/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Decyzją z dnia...
przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym...

II SA/Ke 127/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-27

Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium...
A. B. świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na fakt, iż nabyła prawo do zasiłku dla opiekuna, co powoduje zbieg uprawnień, a nadto niepełnosprawność C. B.nie powstała...

II SA/Ke 238/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Decyzją z dnia...
[...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej SKO) utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy z dnia [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Powyższe...

II SA/Ke 643/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-08-19

przyznane J. M. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny...
, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139...

II SA/Ke 124/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
Społecznej w S. z dnia [...], odmawiającą przyznania I. M. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką...

II SA/Ke 100/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-06

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. II SA/Ke 100/13, Uzasadnienie, Decyzją z dnia...
Ośrodek Pomocy Społecznej z dnia [...], odmawiającą przyznania K. B. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością...

I OSK 2443/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

Odwoławczego w K. z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 22 maja 2013 r. sygn. akt II SA/Ke 243/13...
świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją [...] z dnia [...] października 2012 r. Wójt Gminy...

II SA/Ke 243/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-22

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, utrzymało w mocy...
decyzję Wójta Gminy z dnia [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Przedmiotowe rozstrzygnięcie zostało wydane w następującym stanie faktycznym...

II SA/Ke 703/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-06

Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 4 października 2018r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji...
. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym...

II SA/Ke 55/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-02-21

Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
(dalej SKO) utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie...
1   Następne >   +2   +5   8