Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Rz 297/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-22

wykształconą. Pozostaje w stałym leczeniu. Jest całkowicie niezdolny do pracy z uwagi na niepełnosprawność. Jedyne jego dochody to świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 153...

II SA/Gd 441/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-08-27

drzewa rosnącego na terenie w/w posesji z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 180 cm, w wyniku niewłaściwego wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. W punkcie drugim...
stanie prawnym nie można ich zakalikować do niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, co jest niezgodne z wymogami art. 82 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody., Celem...

OPK 23/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-02-18

z zabiegami pielęgnacyjnymi. Przedstawiona regulacja świadczy zatem o istocie ochrony drzewostanu w polskim systemie prawa. Ustawodawca sam zdecydował jaki będzie zakres...
wiejskich w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi. Przedstawiona wersja art. 48, przewidując na przykład jako wyjątek 'drzewa i krzewy w lasach i na gruntach leśnych...

VII SA/Wa 386/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

na przestrzeganiu reguł postępowania, które pozwalają na bezpieczne i skuteczne wykonanie świadczenia zdrowotnego, a także na wykazaniu przez osobę udzielającą świadczeń...
zdrowotnych wystarczającej uwagi i dokładności przy wykonywaniu danego świadczenia. Przestrzeganie tych zasad ma stanowić dla pacjenta gwarancję, że podjęte czynności...

II OSK 1676/11 - Wyrok NSA z 2013-01-15

w niewłaściwy sposób zabiegom pielęgnacyjnym, przy czym pień całkowicie usunięty się nie odrodzi. Oznacza to, że w sprawie brak było podstaw do odroczenia płatności kary...
porażenie zaś liści świadczyło jedynie o osłabieniu drzewa i jego podatności na choroby. Organ dodał, że ponieważ obecny stan fizjologiczny drzewa ulega wyrównaniu...

IV SA/Wa 1835/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

jednoznacznych dowodów świadczących, iż wycinka przedmiotowego drzewa jest jedynym rozwiązaniem w celu poprawy bezpieczeństwa dla ruchu drogowego. Nie przeanalizował...
na zachowanie drzewa oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków, tj. ustawienie bariery drogowej energochłonnej, montowanej przy drzewie, wykonanie cięć pielęgnacyjnych w obrębie...

II SA/Gd 960/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-20

z którymi usunięty pień był odrębnym drzewem. Istniała zatem możliwość zachowania żywotności przez pień poddany w niewłaściwy sposób zabiegom pielęgnacyjnym, przy czym pień...
, czy przyczyną wystąpienia parcha było wycięcie odnogi pnia zaś porażenie liści świadczyło jedynie o osłabieniu drzewa i jego podatności na choroby., Organ dodał...

SA/Rz 1019/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-03-04

świadczące o odrodzeniu się drzewa,, 2) wierzby -posiada trzy żywe odrosty, co świadczy o odradzaniu się drzewa., W. i R. B., którzy obcięli drzewa wskazują, że dokonali...
korony drzewa, a ponadto części pnia głównego jest traktowane jak usunięcie drzewa, co należy odróżnić od cięcia pielęgnacyjnego polegającego na skracaniu korony drzewa...

II OSK 1054/19 - Wyrok NSA z 2020-04-23

skarżącej. Sąd przyjął uzasadnienie organu oparte głównie o materiał dowodowy świadczący na niekorzyść skarżącej Spółki. Sąd nie dostrzegł, że materiał ten powinien zostać...
zajmowała się drzewami, np. zlecała podlewanie drzew w czasie okresów suchych, sporządzała notatki z oględzin drzew oraz zlecała czynności pielęgnacyjne w trakcie...

II OSK 291/08 - Wyrok NSA z 2009-03-05

także przez organ administracji (np. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie). Co do kwestii właściwej pielęgnacji drzewa wskazano, że obcięcie pielęgnacyjne konarów zlecono...
szkodzący drzewom lub krzewom'. Również działania pielęgnacyjne nie powinny obniżać wartości przyrodniczej zieleni, a taki skutek nastąpił w przypadku przedmiotowego drzewa...
1   Następne >   3