Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

I OSK 2086/12 - Wyrok NSA z 2013-05-23

we Włocławku z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wyroku podano, że decyzją z [...] listopada 2011 r. nr DRM.SR.8252.SP800.2010 Prezydent Miasta Włocławka...

IV SA/Gl 168/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-24

się z zasiłków rodzinnych, alimentów zasądzonych na synów, świadczenia pielęgnacyjnego oraz wynagrodzenia za praktyczna naukę zawodu., Decyzją z dnia [...]r. Samorządowe...
rodzinne 182 zł, świadczenie pielęgnacyjne 520 zł, alimenty 225 zł i 275 zł oraz wynagrodzenie z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę zawartej w celu...

IV SA/Gl 169/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-19

opieki ze strony drugiej osoby, a skarżąca z tego tytułu otrzymuje świadczenia pielęgnacyjne., W świetle przestawionego stanu faktycznego w sprawie odnieść należy się do stanu...
pierwszej instancji z dnia [...] M.L. pobiera świadczenie pielęgnacyjne z uwagi na sprawowanie osobistej opieki nad matką R.M., która z uwagi na zły stan zdrowia wymaga...

I OSK 2346/14 - Wyrok NSA z 2015-03-25

na kwotę 1917 zł), także 1200 zł z funduszu alimentacyjnego oraz 400 zł jako pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Łączna kwota pobranych...
prawnych, w szczególności, aby można było od nich odliczyć spłacane długi. Brak także podstaw do niewliczania do dochodu świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku...

II SA/Rz 110/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

, że chodzi o świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego). Obecnie MOPS w [..] rozpoczął potrącanie...
zł, świadczenia rodzinne takie jak zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego w kwotach 318 zł i 80 zł, zasiłek pielęgnacyjny - 459 zł, świadczenie pielęgnacyjne...

II SA/Bd 1138/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-19

, że pobiera ona świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych., Wskazywane przez organ podstawy prawne (art. 4 ust. 1 ustawy o rehabilitacji...
ze skarżącą konsekwentnie powołuje się na przepis art. 17 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

III SA/Łd 797/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-02-22

na stałe w procesie edukacji córki, co jest warunkiem koniecznym w uprawnieniu do świadczenia pielęgnacyjnego. Burmistrz ponowił propozycję zorganizowania dla K. D. bezpłatnego...
jednocześnie świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi z dnia 26.09.2022 r. pełnomocnik skarżącej podniósł, że wszystkie trzy propozycje nie zostały zaakceptowane...

IV SA/Wr 144/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-22

materialnej, gdyż musiała zwolnić się z pracy, aby zapewnić opiekę niepełnosprawnemu synowi D. Obecnie pobiera świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 420 zł miesięcznie...
., Nie ulega wątpliwości, że dochód rodziny skarżącej, na który składa się świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 420,00 zł, dodatek mieszkaniowy w kwocie 211,34 zł, alimenty...

II SA/Po 236/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-20

. wypłacono wnioskodawczyni zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na trójkę dzieci, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki celowe., Od decyzji...
szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym...

III SA/Lu 194/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-08

do transportu osób niepełnosprawnych; możliwość zapewnienia opieki podczas transportu, ze względu na fakt, że żona skarżącego nie pracuje i otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne...
1   Następne >   +2   5