Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Łd 650/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-04

ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę; 2...
. 256 z późn. zm.), wydał decyzję nr [...], w której orzekł o odmowie przyznania jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Sz 76/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-09-24

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego zarządza: uzupełnić protokół rozprawy z dnia 20 sierpnia 2020 r. w ten sposób, że wpisać do protokołu zdanie...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Na rozprawie stawił się wyznaczony z urzędu...

II SA/Sz 84/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-09-24

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Skarżącej kwotę [...]zł (słownie: [...]) tytułem zwrotu kosztów...
instancji z dnia [...] sierpnia 2019 r. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Równocześnie Sąd nie podjął rozstrzygnięcia o zasądzeniu od Organu na rzecz Skarżącej...

II SA/Sz 356/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-10-11

w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n...
z urzędu, celem wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Okręgowa...

II SA/Sz 683/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-01-28

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia po punkcie II wyroku dodać punkt III o treści: 'zasądzić od Samorządowego...
przez pełnomocnika będącego radcą prawnym złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] czerwca 2020 r., nr [...], w przedmiocie świadczenia...

II SA/Łd 728/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-05-23

, po rozpoznaniu skargi E. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] w przedmiocie odmowy świadczenia pielęgnacyjnego oddalił skargę., Odpis powyższego...
roku, sygn. akt II SA/Łd 728/21 w sprawie ze skargi . T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy świadczenia...

II SA/Po 73/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-06-08

świadczenia pielęgnacyjnego postanawia uzupełnić wyrok z dnia [...] kwietnia 2022 r. w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania poprzez oznaczenie dotychczasowej...
tytułem zwrotu kosztów postępowania. W skardze na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia...

II SA/Sz 1184/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-07-13

Wniosek radcy prawnego A. S. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za zastępstwo prawne w drugiej instancji w sprawie ze skargi L. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego p o s t a n a w i a przyznać na rzecz radcy prawnego A. S. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie kwotę 147,60 (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, która obejmuje kwotę 120...