Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 705/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-30

pielęgnacyjny nie przysługuje. Przepis ten sformułowany jest jednoznacznie i nie wymaga interpretacji., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. podniosło, że świadczenia - zasiłek...
do innego rodzajowo świadczenia, jakim jest zasiłek pielęgnacyjny z zaopatrzenia społecznego (wyrok SN z dnia 8 stycznia 1999 r., IIUKN 509/98, PP 1999, nr 8, zob...

I OSK 2084/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. o sygn. akt K 38/13 dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dostępne w Bazie Orzeczeń Lex...
[...] S.A. I wprawdzie, rzeczywiście Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu swojego orzeczenia nie ustosunkował się do części zarzutów skargi, co świadczy o naruszeniu art. 141 §...