Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

P 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-04

dochodów lub otrzymywane świadczenia /np. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, stypendia czy alimenty/ są niekiedy znacznie niższe od poziomu minimalnej emerytury., Ogólnie...
/, jednakże świadczenie to będzie obliczone tylko stosownie do ustalonej powierzchni normatywnej. Nie obejmuje ona natomiast sytuacji, w których powierzchnia ta została...

I OSK 503/08 - Wyrok NSA z 2008-10-17

ale z świadczonymi usługami, co oznacza ogólną dostępność dla wszystkich ubezpieczonych oraz innych uprawnionych do świadczeń, a także charakter i wachlarz świadczonych usług...
statutową, tj. świadczenie usług zdrowotnych., Wojewoda Pomorski wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna...

I SA/Ke 156/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-08-11

: 'W przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2, na których są świadczone usługi hotelarskie (...), dopuszcza się aby opłata za gospodarowanie odpadami...
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.'., Zauważyć należy, że w odniesieniu do nieruchomości na których są świadczone...