Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

I SA/Sz 860/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-05

dotyczących przyznania zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Jedynie w wyroku VII SA/Wa 2653/13 Sąd wskazał, że z art. 155 k.p.a. nie wynika ograniczenie...
o korzystnej konfiguracji powierzchnię 6,24 ha (gatunki iglaste) oraz 2,41 ha (gatunki liściaste);, - premii pielęgnacyjnej: powierzchnię 1,40 ha (bez zastosowania repelentów...

II SA/Gd 785/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-25

otrzymał, zobowiązany byłby rozpoznać wszelkie możliwe sprawy administracyjne, których stroną mogłaby być dana osoba - począwszy np. od wystąpienia o świadczenie...
pielęgnacyjne, a kończąc na postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Nawet liberalna interpretacja przepisów k.p.a. i wymagań stawianych stronom nie może iść tak daleko...

I OSK 2081/11 - Wyrok NSA z 2013-04-12

w latach 1971-1981, sprowadzały się do działań pielęgnacyjnych oraz porządkowych. Nie były podejmowane działania mające na celu zmianę sposobu zagospodarowania...
nieruchomości - w szczególności nie były prowadzone nieuzasadnione względami pielęgnacyjnymi wycinki drzew ani też dosadzenia drzew. Na działce nie zostały również wybudowane...

II SA/Łd 75/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-03

samosiewów, usuwanie dzikich wysypisk, prace pielęgnacyjne drzew w zakresie wycinki suchych konarów, usuwaniu wiatrołomów., Podjęcie powyższych działań na spornych działkach...
już po upływie terminów wskazanych w art. 137 ust. 1 u.g.n. nie świadczy - zdaniem Wojewody - o ich zbędności na cel wywłaszczenia. W pełni uzasadnione było bowiem podjęcie...

I OSK 1834/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

, zagospodarowany i pielęgnowany, o czym świadczą umowy zawarte przez Gminę L. kolejno z: R.C. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą A. z siedzibą w L. oraz S.T....
zurbanizowanych, niski koszt wprowadzania zieleni w terenie zabudowanym, dużą trwałość oraz samoistny rozrost - co powoduje, iż argument o braku stosowania zabiegów pielęgnacyjnych...

II SA/Łd 433/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-17

. na działkach nr 393/5 oraz 406/4 zostały wykonane kompleksowe prace porządkowe takie jak koszenie, karczowanie samosiewów, usuwanie dzikich wysypisk, prace pielęgnacyjne drzew...
nie świadczy - zdaniem Wojewody - o ich zbędności na cel wywłaszczenia. W pełni uzasadnione było bowiem podjęcie w pierwszej kolejności przez inwestora, realizującego budowę...

II SA/Łd 167/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-25

ich wartości. W lesie systematycznie wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne, co pozwoliło na zachowanie drzewostanu w dobrym stanie i zwiększenie jego wartości. Przeważająca...
majątkowy nie posiadał uprawnień licencyjnych do szacowania nieruchomości. Świadczą o tym zdjęcia przedstawiające fragment terenu po wyciętym drzewostanie. Rzeczoznawca...