Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I OSK 989/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt...
świadczenia pielęgnacyjnego. W motywach wyroku Sąd powołał się na niżej przytoczone okoliczności faktyczne i prawne., Decyzją z dnia [...] września 2008 r. Wójt Gminy...

III SA/Wr 98/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-26

od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Ponadto w piśmie z dnia [...] wskazała, że nie korzysta z pomocy osób trzecich, nie pobiera żadnych świadczeń (zasiłków rodzinnych...
, pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych), nie ma zdolności kredytowej. Koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych w [...] r. oraz [...] r., pokrywa środkami...

IV SA/Wa 1680/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-06

te świadczą o intencji stron objęcia przedmiotowej działki w posiadanie i władaniu nią dla siebie, jednak nie stanowi to wystarczającej przesłanki do uznania istnienia...
na to kto i czy w ogóle wykonywał, szczególnie w ostatnim okresie, zabiegi pielęgnacyjne, a dokonana wycinka drzew dokonana została przez nieokreśloną osobę...

I OZ 71/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

trzecich. Nie pobiera żadnych dodatków pielęgnacyjnych, mieszkaniowych, alimentów, stypendiów i świadczeń w naturze, nie ma zdolności kredytowej, ponieważ spłaca kredyt...

III SA/Łd 637/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-24

jest produkcja rolna lub ogrodnicza. Koszenie trawy jest zwykłym zabiegiem pielęgnacyjnym. Wykorzystanie następnie tej trawy jako ściółki dla 25 kur nie może świadczyć...
zabiegi pielęgnacyjne, w tym koszenie kilkakrotnie w ciągu roku kosiarką spalinową przez sąsiada - A. K. użytków zielonych (trawników), znajdujących się w liniach...

IV SA/Wa 874/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-08

. u z której wynika, że Gminy T. nie legitymuje się tytułem własności do przedmiotowej działki, którą poddaje zabiegom pielęgnacyjnym w okresie zimy i dba o jej przejezdność...
przyznany co również świadczy o tym, że tzw. działka 1158, mimo uwidocznienia jej w rejestrze gruntów nie została prawnie wyodrębniona jako droga gminna. Jednakże w postępowaniu...

II SA/Wr 560/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-16

administracyjnych nie jest świadczenia pomocy prawnej i udzielanie porad prawnych. Niemniej jednak zadaniem organów administracji było przekazanie stronie niezbędnych...
można było uznać dany grunt za ugór musi być gruntem ornym, na którym przeprowadzono określone zabiegi pielęgnacyjne (mechaniczne, chemiczne itp.). Ugór jest to bowiem pole...

IV SA/Wa 2800/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-11

, który nakazuje uwzględniać rozwiązania wynikające z ustawy o lasach, zatem: (i) wg art. 19 o lasach i potwierdzenie, że grunt jest lasem, o czym świadczą alternatywnie...
(uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - ani przejściowo jej pozbawiony (co miałoby świadczyć o tej przejściowości, a nie stanie permanentnym), co więcej...

IV SA/Wa 2801/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-11

jest lasem, o czym świadczą alternatywnie plan urządzenia lasu, uproszczony plan urządzenia lasu, decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów...
nie jest pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - ani przejściowo jej pozbawiony (co miałoby świadczyć o tej przejściowości...

IV SA/Wa 2565/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-02

w [...] z której wynika, że Gminy [...] nie legitymuje się tytułem własności do przedmiotowej działki, którą poddaje zabiegom pielęgnacyjnym w okresie zimy i dba o jej przejezdność...
(Dz.U. 2013, poz. 260), została przez organ przyznany co również świadczy o tym, że tzw. działka [...], mimo uwidocznienia jej w rejestrze gruntów nie została prawnie...
1   Następne >   2