Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

III SA/Kr 216/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-03

z dnia 6 grudnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu (dalej: SKO...
12 października 2021 roku znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad J. B., Powyższe rozstrzygnięcia zapadły...

I OSK 2316/21 - Wyrok NSA z 2022-10-07

Odwoławczego w Krośnie z dnia 2 czerwca 2021 r. nr SKO.4111.631.1211.2021 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1/ uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala...
Kolegium Odwoławczego w Krośnie z 2 czerwca 2021 r. nr SKO.4111.631.1211.2021 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchylił zaskarżoną decyzję...

IV SA/Wr 627/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-21

przez ten ośrodek świadczenia pielęgnacyjnego tej osobie, w tym mi.in.: jego wniosku złożonego w dniu 13 czerwca 2011 r. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...
jej niepełnosprawności; oświadczenia służącego ustaleniu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, w którym strona jako swój adres wskazała adres lokalu przy ul...

II SA/Go 381/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

póz. 992), świadczeniami rodzinnymi są, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne., A zatem ustawodawca pod zbiorczym pojęciem...
'świadczenia rodzinne' ujął m.in., zasiłek pielęgnacyjny, który jest jedną z form świadczenia rodzinnego., Decyzja organu pierwszej instancji z dnia [...] stycznia 2010 r...

II SA/Ke 165/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-31

, skarżąca opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem K. G., na które pobiera świadczenie pielęgnacyjne. Do maja 2021 r. K. G. mieszkał razem z matką i uczył się w szkole...
w którym koncentrują się jej życiowe interesy. Trudno bowiem uznać, że osoba, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem przebywa...

II SA/Bd 475/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-07

z tytułu renty (po potrąceniu świadczenia alimentacyjnego przyznanego na rzecz syna) wynosi [...] zł, które to pieniądze przeznacza w całości na bieżące utrzymanie, przy czym...
miesięcznie i nie płaci żadnego świadczenia alimentacyjnego na rzecz syna. Dodał także, iż skarżący posiada Forda [...], prowadzi wspólne gospodarstwo z konkubiną...

II SA/Rz 1270/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-31

z żoną i dwójką dzieci, jednak prowadzi odrębne od nich gospodarstwo domowe. Źródło jego utrzymania stanowią zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie oraz zasiłek...
) oraz na dojazdy do szpitali. Obciążony jest obowiązkiem świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci w łącznej kwocie 600 zł, jednakże z uwagi na fakt, iż świadczeń...

II SA/Op 550/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-25

ubrania robocze, ale brak jest zużycia wody, brak innych ubrań, bielizny, przyborów toaletowych, artykułów spożywczych, co nie może świadczyć o tym, że jego centrum...
, że w przedmiotowej sprawie doszło do opuszczenia przez J. K. mieszkania przy ul. [...] [...] w [...], w rozumieniu art. 35 ustawy, o czym, zdaniem Wojewody, świadczą dowody...

II SA/Bk 786/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-27

Pielęgnacyjnym w C., wrócić do dotychczasowego miejsca pobytu, w którym zamieszkał z wnioskodawczynią w 2002 r., pomagając jej przez kilka lat urządzić mieszkanie. Podał...
musi być bowiem, jak wyżej zauważono, dobrowolne i trwałe. Samo przebywanie w innym lokalu nie świadczy o zamiarze trwałego opuszczenia miejsca pobytu stałego (wyrok z dn...

III SA/Wr 741/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-07-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w D. wyjaśnił, że K. G. od [...] do [...] r. przebywała w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym w S.. Ponieważ G. G. nie zgodziła na powrót K. G...
podkreślił, że w razie zmiany stanu faktycznego i wystąpienia okoliczności świadczących o faktycznym opuszczeniu przez K. G. miejsca stałego pobytu, zaistnieje podstawa...
1   Następne >   2