Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

VII SA/Wa 2457/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wnioskodawczynię daje podstawy do stwierdzenia, że nie są to świadczenia wymagające korzystania z pojazdu uprzywilejowanego...
. Świadczenia te, tj. ambulatoryjna opieka specjalistyczna, udzielane są w poradni ewentualnie w miejscu zamieszkania pacjenta. W przypadku tego rodzaju świadczeń...

OPK 23/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-02-18

z zabiegami pielęgnacyjnymi. Przedstawiona regulacja świadczy zatem o istocie ochrony drzewostanu w polskim systemie prawa. Ustawodawca sam zdecydował jaki będzie zakres...
wiejskich w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi. Przedstawiona wersja art. 48, przewidując na przykład jako wyjątek 'drzewa i krzewy w lasach i na gruntach leśnych...

VI SA/Wa 2177/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-07

Krajowych i Autostrad ze spółką P. sp. z o.o. z siedzibą w [...] na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew m.in. przy drodze krajowej nr [...] oraz umowę z dnia...
[...] listopada 2012 r. zawartą przez P. sp. z o.o. z M. A. (podwykonawcą) prowadzącym działalność w [...] pod nazwą [...] na realizację zabiegów pielęgnacyjnych drzew...

VI SA/Wa 2180/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-10

ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w P. (dalej GDDKiA), dotyczącą zabiegów pielęgnacyjnych (redukcja koron drzew, podcięcia konarów...
tylko i wyłącznie pojazdów zarządcy drogi, w tym przypadku GDDKiA. Pojazdy wykonawcy - skarżącego, świadczą usługi na rzecz GDDKiA, ale nie są pojazdami zarządcy drogi...

VII SA/Wa 2425/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

. [...]. Dowodem świadczącym o prowadzonej działalności gospodarczej jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w której zarejestrowana jest B...
w celach pielęgnacyjnych stanowi przebudowę w myśl tego przepisu i w konsekwencji nałożenie na skarżącego kary,podczas gdy czynności wykonane przez niego były w rzeczywistości...

VI SA/Wa 2183/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-10

. z o.o. ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w P. (dalej GDDKiA) dotyczącą zabiegów pielęgnacyjnych (redukcja koron drzew, podcięcia...
dotyczy tylko i wyłącznie pojazdów zarządcy drogi, w tym przypadku GDDKiA. Pojazdy wykonawcy - skarżącego, świadczą usługi na rzecz GDDKiA, ale nie są pojazdami zarządcy...

I SA/Wa 375/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-05

i energię elektryczną, o czym świadczą urządzenia do tego przeznaczone, musiała wykonywać władztwo faktyczne nad ul. [...]., Odnosząc się do zarzutów skarżącego organ odwoławczy...
tego domniemania sam fakt wykonywania sporadycznie na nieruchomości zajętej pasem drogowym (w jej części stanowiącej pas zieleni) przez właściciela gruntu prac pielęgnacyjnych...

II SA/Bd 971/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-17

na realizację inwestycji drogowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami (wyrok NSA z 17.04.2013 r., II OSK 432/12)., Wojewoda...
na realizację inwestycji drogowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami. Żaden przepis ustawy nie nakłada na organ wydający...