Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SA/Sz 597/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-10

złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28...
. o liczbie złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28...

IV SA/Wr 331/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-04

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego: I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
[...] odmawiające J.C. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej., Jak wynikało z akt sprawy wnioskiem z dnia 13...

II SA/Bk 412/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-08-23

Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad chorą matką. W 2021 r. do Kolegium wpłynęło łącznie 28 wniosków...
dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, po negatywnym rozstrzygnięciu własnego odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia...

I OSK 34/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (z rozróżnieniem decyzji dotyczących świadczenia w związku...
przez Fundację weryfikacji praktyki organów zajmujących się sprawami dotyczącymi przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom - opiekunom osób niepełnosprawnych...

II SAB/Ke 64/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-08-17

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w przedmiocie podniesienia wartości świadczeń;, - czy do ww. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej nr [...] zostanie sporządzony Aneks na kolejny okres czy też Świętokrzyski Oddział...

II SA/Po 743/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

oraz I kwartał 2018 r.:, 1. podanie liczby złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa...
rozpatrzenia, umorzenie postępowania odwoławczego);, 2. podanie liczby złożonych do Kolegium odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku...

II SA/Bk 568/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-19

skarżącego jest zemsta na Kolegium za nie przyznanie mu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką...
decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. do protokołu nr [...] z dnia [...] marca 2020r., w przedmiocie świadczeń pielęgnacyjnych, Prezes odmówił R...

II SA/Bk 74/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-02-18

, bowiem przedmiotem niniejszego postępowania jest 5 decyzji SKO wydanych w przedmiocie świadczeń pielęgnacyjnych, zanonimizowanych, których wyodrębnienie z akt postępowania SKO...

I OSK 1067/19 - Wyrok NSA z 2020-06-18

') wszczęto postępowanie w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z ww. przyczyny. Organ przywołał art. 2 ust. 1, art. 3, art. 39 i art...
ubiegającą się o zasiłek celowy nie oznacza, że istnieje po jej stronie roszczenie o przyznanie tego świadczenia w wysokości, którą sama określi. Odrębną kwestię stanowi...

IV SAB/Gl 44/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-23

w A G ul [...], zostało poddanych pielęgnacji z wyszczególnieniem na:, - cięcie pielęgnacyjne, - cięcie formujące, - cięcie korygujące, - cięcie odmładzające oraz wskazanie...
dzierżawy ogródka działkowego z powodu braku troski o ogród i naruszania obowiązującego regulaminu., Zdaniem A, wyłącznym celem skarżącej, o czym świadczy ilość wniosków...
1   Następne >   2