Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

II SA/Lu 323/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-26

z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Miasta B. z dnia [...] r., nr [...] Decyzją z dnia...
Miasta B. (dalej także jako: Burmistrz) z dnia [...] r. znak: [...] w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wnioskowanego na córkę P. G...

I GZ 81/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

jego rodzina, czy poszczególni jej członkowie korzystali w wymienionym okresie ze świadczeń pomocy społecznej (rodzaj, wysokość), otrzymywali świadczenia rodzinne i w jakiej...
wysokości, zasiłek pielęgnacyjny, itp.;, 4) podania dokładnego okresu, w którym skarżący był tymczasowo aresztowany ze wskazaniem, jak fakt ten wpłynął na sytuację...