Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

IV SA/Po 579/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-12

, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4...
Kolegium Odwoławczego w P z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego oddala skargę w całości Pan T...

II SA/Wa 611/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07

r. nr [...] w przedmiocie wypłaty świadczenia pieniężnego oddala skargę. Minister Obrony Narodowej decyzją nr [...] z dnia [...] czerwca 2015 r. zwolnił [...] M.K....
r. wymieniony złożył do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w [...] wniosek w przedmiocie przyznania i wypłaty (jednorazowo z góry za cały rok) świadczenia...

I OSK 780/09 - Wyrok NSA z 2009-12-16

rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne., Organ...
oraz leki. Ewentualny zwrot nienależnie pobranego świadczenia nastąpi kosztem zdrowia dziecka, gdyż wnioskodawczyni nie będzie posiadać środków na jego leczenie., Na wezwanie...

II SA/Wa 854/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-12

mu emerytury wojskowej w drodze wyjątku, bowiem decyzja o przyznaniu świadczenia w wysokości 40 % wymiaru została wydana w oparciu o inną decyzję tego Ministra z dnia...
[...] lipca 2000 r. nr [...], która następnie została uchylona w części (w pkt 3 mającym wpływ na treść decyzji o przyznaniu świadczenia) decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia...

II SA/Wa 1567/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne, określone w przepisach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej...
przysługiwało uposażenie i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne, określone w przepisach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w jednostkach...