Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 1880/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-10

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją nr [...] z [...] września 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO...
) po rozpoznaniu odwołania D. O. od decyzji Prezydenta Miasta P. z [...] stycznia 2020 r. nr [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, utrzymało w mocy zaskarżoną...

II SA/Lu 308/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-07

z dnia 14 lutego 2022 r. nr SKO.41/3903/OS/2021 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia 2 września 2021 r. Wójt Gminy Trawniki odmówił...
przyznania J. Ż. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad matką H. Ż.. W uzasadnieniu organ...

II SA/Op 131/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-09-29

Odwoławczego w Opolu z dnia 23 lutego 2022 r., nr SKO.40.3779.2021.śr w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję w części w jakiej...
skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., 2) uchyla decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 4...

I OSK 250/14 - Wyrok NSA z 2014-11-06

do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 790/13...
pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

I OSK 1029/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

w W. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenie o przyznaniu tego świadczenia 1...
w W. z [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenie o przyznaniu tego świadczenia...

II SA/Go 489/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-19

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
z [...] czerwca 2020 r., nr [...], Wójt Gminy (dalej: organ pierwszej instancji) odmówił D.S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...

III SA/Kr 1450/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-23

Odwoławczego w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 r., nr SKO.ŚR/4111/529/2023 w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Samorządowe...
E. K. świadczenie pielęgnacyjne w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny - matką - M. K. - od dnia 01.11.2022 r. do dnia...

I OSK 1050/21 - Wyrok NSA z 2022-02-07

w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla punkt 1 (pierwszy) zaskarżonego wyroku w części, w jakiej uchyla...
początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego; II. uchyla punkt 2 (drugi) zaskarżonego wyroku w części, w jakiej uchyla punkt 2 (drugi) decyzji Burmistrza [...] z dnia...

II SA/Po 452/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-16

[...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości, II. na podstawie art. 152 § 1 ustawy z dnia [...] sierpnia...
., uchyliło decyzję Prezydenta Miasta P. (zwanego dalej 'Prezydentem') z dnia [...] stycznia 2021 r., [...] o odmowie przyznania odwołującej się świadczenia pielęgnacyjnego...

I OSK 484/21 - Wyrok NSA z 2021-10-12

w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek T.F. o zasądzenie zwrotu kosztów...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
1   Następne >   +2   +5   +10   100