Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

II SA/Bk 274/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-24

jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie...
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) organem właściwym w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych...

III SA/Gd 721/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-05

prowadzi z trzema córkami, utrzymują się z renty socjalnej matki w wysokości 724 zł, zasiłków z opieki społecznej w łącznej kwocie 620 zł, świadczenia rodzinnego 500...
725 zł, renta socjalna ojca 724 zł, zasiłki rodzinne 620 zł, świadczenia rodzinne 1500 zł, wynagrodzenie za pracę ojca prawdopodobnie 1500 zł). Uwzględniając...

IV SAB/Gl 29/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-12

dochód rodziny skarżącego zadeklarowany został w kwocie 3.110,05 zł, na którą składa się pobierany przezeń zasiłek rodzinny (310 zł), świadczenie wychowawcze (500 zł...
objęcie wsparciem w postaci świadczeń rodzinnych. Równocześnie wnioskodawca oświadczył, że nie posiada żadnych nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów o wartości...

III SA/Gl 901/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-29

niepełnosprawności. Nie pozostaje w żadnym związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych, na którą wskazuje skarżąca. Sam fakt możliwości uzyskania dodatkowego świadczenia...
o świadczeniach rodzinnych. Zarzuty uzupełniła w piśmie z [...] r. polemizując z odpowiedzią na skargę organu., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie...

IV SA/Po 1253/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-02-17

odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Art. 34 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 228/03/2255) znowelizował z dniem...

IV SA/Po 672/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-03-04

pracy i ubezpieczeń społecznych. Ustawodawca nie różnicuje orzeczeń merytorycznych od wpadkowych. Art. 34 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach...
rodzinnych (Dz.U. 228/03/2255) znowelizował z dniem 1 maja 2004 r. brzmienie art. 4778 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz...

III SA/Gd 347/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-11

utrzymując się ze świadczeń alimentacyjnych przyznanych na rzecz córki oraz świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 615 zł brutto miesięcznie., Zgodnie ze złożonym...
zwolnienie od kosztów sądowych., Na podstawie zawartego w formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz na podstawie dokumentów nadesłanych...

II SA/Po 3084/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-03-04

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 228/03/2255) znowelizował z dniem 1 maja 2004 r. brzmienie art. 4778 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania...

II SA/Po 23/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-03-04

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 228/03/2255) znowelizował z dniem 1 maja 2004 r. brzmienie art. 4778 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks...

II SA/Po 516/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-02-25

. Zauważyć należy jednak, że art. 34 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255) znowelizował z dniem 1 maja 2004 r...
1   Następne >   +2   +5   8