Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II SA/Wa 1885/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-12

, że skarżąca samotnie wychowuje dwuletniego syna. Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym i utrzymuje się ze świadczeń rodzinnych kwocie 338 zł miesięcznie oraz prac dorywczych...
samotnej matki oraz decyzje o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku, wydane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych...

II SA/Wa 1364/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-19

utrzymania w tym gospodarstwie stanowią świadczenia rodzinne (ok. 450 zł), zasiłek alimentacyjny na jedno z dzieci (300 zł), oraz zasiłki celowe w przedziale od 350 - 500 zł...
miesięcznie., Powyższe źródło utrzymania, wedle oświadczenia, uzupełnia pomoc rzeczowa świadczona przez organizacje charytatywne w postaci żywności., Skarżący przebywa...

I SAB/Wa 477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

świadczenia społeczne (m.in. świadczenie rodzinne, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny), które wraz z otrzymywanymi alimentacji wynoszą łącznie [...] zł. Skarżąca...
p.p.s.a.)., Oceniając przedłożony wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, wzięto pod uwagę opisaną przez skarżącą sytuację rodzinną i majątkową...

I SAB/Wa 173/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

[...] syna (np. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, inne). Zapytano także, czy mąż wnioskodawczyni - W. G. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
, w którym wnioskodawczyni wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata z urzędu., Z nadesłanego oświadczenia o stanie rodzinnym...

I SO/Wa 35/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną C. Źródłem utrzymania rodziny jest świadczenie emerytalne wnioskodawcy...
obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku...

I SO/Wa 35/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-11

prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną C. Źródłem utrzymania rodziny jest świadczenie emerytalne wnioskodawcy w wysokości [...] zł miesięcznie. Posiadany...
oraz jego żonę., Wobec podniesionych we wniosku okoliczności, celem oceny rzeczywistego stanu majątkowego, możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego wnioskodawcy, pismem...

I OSK 892/15 - Wyrok NSA z 2015-07-01

., nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu, a także przyznał pełnomocnikowi koszty nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu...
nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał na zakres i kryteria sądowej kontroli administracji publicznej, w tym określone w art...

II SA/Wa 387/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-23

się ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 500 zł oraz zasiłku rodzinnego w wysokości 91 zł. Korzysta z pomocy Opieki Społecznej. Oświadczył, iż od 1 grudnia 2011...
osiągany przez niego dochód a także opisaną przez niego sytuację majątkową i rodzinną. Sytuacja ta uzasadnia przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie całkowitym...

I SA/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

aktualnie pobieranego świadczenia);, 2) przedłożenie wyciągów ze wszystkich posiadanych przez skarżącego rachunków bankowych i lokat, na których gromadzone są środki pieniężne...
rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym...

II SA/Wa 290/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-02

i schorowaną, a utrzymuje się wraz z synem z renty stałej z ZUS w wysokości 793,36 zł brutto (686,96 zł netto) oraz świadczenia alimentacyjnego, przyznanego synowi, w wysokości...
:, - kserokopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] marca 2011 r. o waloryzacji pobieranej renty,, - kserokopię wyroku Sądu Rejonowego [...] Wydział Rodzinny...
1   Następne >   3