Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

II SA/Wa 1207/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-05

zł brutto (858,96 zł netto). Na wspólne dochody rodziny składa się również świadczenie rodzinne, przyznane E. S. w formie zasiłku rodzinnego na dziecko - w kwocie 48 zł...
W. o przyznaniu świadczenia rodzinnego, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach skarżącego, zaświadczenie z Kliniki Pediatrii [...], dotyczące dziecka skarżącego oraz kopia...

IV SAB/Wr 146/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-13

należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwóch lat (pkt 5); zaświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy wydawane...
skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z żoną, o czym świadczyć może zaświadczenie Urzędu Miejskiego o zameldowaniu na pobyt stały obojga małżonków pod adresem...

I SA/Wa 1472/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

. wyjaśniła, że do września 2010 r. otrzymywała rentę rodzinną po zmarłym ojcu, jednak od października 2010 r. ZUS wstrzymał jej wypłatę tego świadczenia., W tym stanie rzeczy...

I OSK 84/16 - Wyrok NSA z 2016-04-19

. W. służebność osobistą mieszkania w ww. budynku. Według oświadczenia B. W. od chwili śmierci matki, w związku z licznymi konfliktami rodzinnymi, nie miała ona możliwości...
m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r., istnienie obowiązku alimentacyjnego w relacjach rodzinnych nie stanowi kryterium weryfikacji listy osób oczekujących na najem lokalu...

I SA/Wa 2214/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-04

rodzinnymi) uniemożliwiał Zarządowi [...] zakwalifikowanie jej do najmu jakiekolwiek innego lokalu poza wskazanym, bowiem przedmiotowy wniosek nie zawierał żadnego żądania...
orzekającym, nie świadczy zatem o zaistnieniu istotnej zmiany stanu faktycznego w rozpatrywanej sprawie. Również fakt, że po wydaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Wa 1679/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

, gdy nie może być, w szczególnych sytuacjach, udzielona przez grono osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, w skład których w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego...

II SA/Wa 1071/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

w zw. z art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny wobec wnioskodawcy obciążał najemcę H. L., która była jego babką, bowiem uzyskanie potrzebnych...
ma skarżący, że sprawy z zakresu zawierania umów najmu lokali poddane zostały społecznej kontroli, o czym świadczą postanowienia rozdziału 7 uchwały z 9 lipca 2009 r...

I SA/Wa 312/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-20

jest również dokumentów świadczących o tym, że opiekę nad wnioskodawczynią sprawowała wówczas jej babcia - S.L. W dniu [...] czerwca 2009 r. S.L. zmarła., Aktualnie w przedmiotowym lokalu...
, iż z uwagi na panujące relacje rodzinne, zamieszkanie przez skarżącego z rodzicami może doprowadzić do pogłębienia zaburzeń psychicznych a nawet do ciężkiej depresji...