Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

III SA/Lu 1304/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-02

rodzinne w wysokości [...] zł oraz otrzymywane przez matkę skarżącej świadczenie pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad babką skarżącej w kwocie [...]zł., Biorąc zatem...
jest uczennicą drugiej klasy gimnazjum. Rodzina utrzymuje się z renty przyznanej stronie w drodze wyjątku (po zmarłym ojcu) w kwocie [...]zł, świadczeń rodzinnych w kwocie...

III SA/Lu 705/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-06

pobiera świadczenia rodzinne z ośrodka pomocy społecznej w wysokości 750 zł miesięcznie., Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:, Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy...
na uwzględnienie. Mając na uwadze przedstawioną w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy sytuację materialną i rodzinną skarżącej (niski dochód rodziny...

III SA/Lu 705/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-23

jest renta pobierana z [...] w kwocie [...]zł miesięcznie. Dwie siostry skarżącej również otrzymują rentę w kwotach po [...] zł, a jej matka pobiera świadczenia rodzinne...
na uwadze przedstawioną w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy sytuację materialną i rodzinną skarżącej (niski dochód rodziny, brak majątku, który mógłby służyć...

III SA/Lu 705/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-08

[...] zł miesięcznie. Dwie siostry skarżącej również otrzymują rentę w kwotach po [...] zł, a matka strony pobiera świadczenia rodzinne z ośrodka pomocy społecznej...
formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy sytuację materialną i rodzinną strony (niski dochód strony jak i całej rodziny, brak majątku, który mógłby służyć pozyskaniu...

III SA/Lu 705/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-08

jest renta pobierana z KRUS przez siostry skarżącego w kwotach po [...] zł miesięcznie, ponadto matka strony pobiera świadczenia rodzinne z ośrodka pomocy społecznej w wysokości...
formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy sytuację materialną i rodzinną strony (niski dochód rodziny skarżącego, brak majątku, który mógłby służyć pozyskaniu środków...

III SA/Kr 685/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-15

stosownych rachunków i faktur. Skarżący wyjaśnili, iż ich córka pracuje w gospodarstwie rodzinnym jako domownik. Na każde z dzieci otrzymuje świadczenia rodzinne w kwocie po 64 zł...
z hodowli trzody chlewnej, jednak należy zauważyć, że dopłaty unijne są jednorazowym świadczeniem przyznawanym każdego roku po złożeniu stosownego wniosku. Natomiast dochód...

III SA/Kr 685/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-22

). Córka skarżących pracuje w gospodarstwie rodzinnym jako domownik. Na każde z dzieci otrzymuje świadczenia rodzinne w kwocie po 64 zł miesięcznie (dowód: kopia decyzji...
rodzinną podali, że pozostają we wspólnym pięcioosobowym gospodarstwie domowym (z córką i dwojgiem wnucząt)., Określając swój majątek uwidocznili, że w jego skład wchodzi dom...

II SA/Go 854/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-22

Społecznej przelew na kwotę 29.396,00 zł tytułem 'świadczenia rodzinnego za grudzień 2018 r.' Celem dodatkowego wyjaśnienia okoliczności związanych z powyższym przelewem...
zwróciły jako świadczenie nienależne. Przyjąć zatem należy, iż wobec posiadania przez skarżącą na rachunku bankowym w analizowanym na potrzeby prawa pomocy okresie kwoty...

III SA/Kr 782/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-29

a co za tym idzie z zasad doświadczenia życiowego wynika, że wystarcza na opędzenie najpilniejszych potrzeb życia codziennego, nawet jeśli dodatkowo na dzieci pobiera świadczenia...
przez profesjonalnego pełnomocnika z wyboru, iż chodzi o zwolnienie z opłaty sądowej od skargi (vide: str 3 skargi k. 502 akt admin.)., Objaśniając swoją sytuację rodzinną...

III SA/Gd 372/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-12

oraz świadczeń rodzinnych na troje dzieci w kwocie 381 zł miesięcznie. Rodzina zamieszkuje w domu należącym do rodziców wnioskodawcy o pow. 60 m2., Wnioskodawca będący...
złożonego przez wnioskodawcę oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, dołączonych do akt przedmiotowego postępowania poświadczonych za zgodność z oryginałem...
1   Następne >   +2   +5   +10   13