Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 866/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-21

. Skarżący pobiera świadczenie emerytalne w wysokości 4100 zł netto miesięcznie. Żona pobiera świadczenie emerytalne w wysokości 1980 zł netto miesięcznie oraz z tytułu umowy...
poprzez nadesłanie:, a) ostatnich przekazów pocztowych świadczeń emerytalnych skarżącego oraz żony skarżącego, ewentualnie ostatnich decyzji określających wysokość...

VI SA/Wa 297/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny MEDICOR Przychodnie lekarzy rodzinnych, specjalistyczne i stomatologiczne zgłoszony dnia 12.11.2013 r...
oznaczenia 'MEDICOR Przychodnie lekarzy rodzinnych, specjalistyczne i stomatologiczne' z uwagi na powtarzający się element słowny występujący w obu przeciwstawionych znakach...

VI SA/Wa 1671/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-25

rozpoznanie sprawy, przedstawił argumentację, która w jego ocenie świadczyła o bezpodstawności złożonego przez E. sp. j. sprzeciwu., Stanowisko w sprawie złożonego wniosku...
, jako argument świadczący o braku winy w uchybieniu terminu, powołała się na okoliczność zaginięcia przesyłki. Zdaniem organu, okoliczność ta nie stanowi o braku winy...

VI SA/Wa 2410/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-04

świadczenie nie było spełnieniem świadczenia dłużnika przez osobę trzecią w rozumieniu art. 356 § 2 k.c. Było natomiast spełnieniem świadczenia na poczet uzgodnionej...
Babci RODZINNA TRADYCJA' o numerze [...] udzielonego na rzecz L. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą G. z siedzibą w [...], na podstawie art. 131 ust. 1 pkt...

II GZ 430/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27

wspólnego gospodarstwa domowego ze swoim mężem, który bezpłatnie świadczy jej pomoc prawną w niniejszej sprawie., Postanowieniem z 28 grudnia 2010 r. referendarz sądowy...
zmianie. Ponadto nie zostały wyjaśnione relacje rodzinne skarżącej, w szczególności z mężem. Sąd I instancji podkreślił, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje miedzy...

II GZ 805/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

sposób okoliczności świadczących o zasadności przyznania prawa pomocy w ww. zakresie bowiem informacje ujęte we wniosku o przyznanie prawa pomocy, nie były poparte dokumentami...
się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć...

VI SA/Wa 1940/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-14

wyprzedzającą pięć lat datę zgłoszenia znaku HADES R-132619 przez uprawnionego T. N. Zaznaczono, że firma rodzinna wnioskodawcy świadczy usługi pogrzebowe od 15 lat, działając...

VI SA/Wa 735/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

przez operatora telefonii komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego...
, świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali...

VI SA/Wa 1184/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-30

utrzymania. Jednocześnie skarżąca wyjaśniła, iż nie prowadzi gospodarstwa domowego wspólnie ze swoim mężem, który bezpłatnie świadczy na jej rzecz pomoc prawną w toczącej...
, gdy oświadczenie takie okaże się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego strony lub budzi wątpliwości, Sąd może wezwać...

VI SA/Wa 178/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

razem z żoną. Skarżący pobiera świadczenie emerytalne w wysokości 1583,98 zł netto miesięcznie (załączono kopię decyzji ZUS potwierdzającej powyższe). Żona skarżącego pobiera...
świadczenie emerytalne w kwocie 1331,30 zł netto miesięcznie oraz z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla [...] uzyskuje dochód w kwocie 375 zł netto miesięcznie...
1   Następne >   +2   +5   7