Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Sz 692/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-26

rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ...
świadczeniem pieniężnym, które podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w trybie egzekucji administracyjnej., T.G. odwołała się od powyższej decyzji...

II SA/Go 275/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-05

również świadczenie rekompensujące za okres odbytych ćwiczeń wojskowych., Zdaniem organu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie wskazuje, by w sprawie zaistniały...
., poz. 1430 ze zm.)., W odwołaniu wniesionym w terminie P.K. wniósł o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych powołując się na sytuacją zawodową i rodzinną. Odwołujący się wskazał...

II SA/Bd 42/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-10

oraz nie korzysta z uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego. Wskazał na zgodę Komendanta na pobyt w pokoju noclegowym na terenie Składu [...], w którym zamieszkiwał...
do świadczenia mieszkaniowego; 3) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania członków rodziny; 4) dokument, z którego wynika korzystanie z zakwaterowania zbiorowego...

II SA/Sz 1062/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-23

r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniających żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania...
świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy jej pierwotnych cech., W interesie strony leży takie sformułowanie wniosku, aby powołane w nim okoliczności...

III SA/Łd 112/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-20

i dochodach wynika, że skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Na jego dochody składa się świadczenie emerytalne w wysokości 801 zł netto. Skarżący nie posiada...
przed sądami administracyjnymi). Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że jedyne dochody w gospodarstwie domowym skarżącego stanowią świadczenia emerytalne...

III SA/Łd 22/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-20

, majątku i dochodach wynika, że skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Jedyne jego dochody stanowi świadczenie emerytalne w wysokości 873,20 zł brutto...
Administracyjny w Łodzi wezwał skarżącego - stosowanie do treści art. 252 i art. 257 powoływanej ustawy - do nadesłania oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach...

III SA/Gd 135/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-05-10

ze względu na ważne sprawy osobiste, motywując to potrzebą świadczenia pracy i zarobkowania, co przyczynia się do poprawy sytuacji finansowej matki i ojca poborowego...
, że organ odwoławczy, rozpatrując odwołanie po niemal roku od wydania decyzji przez organ I instancji, nie zwrócił się do skarżącego z zapytaniem o aktualną sytuację rodzinną...

III SA/Łd 596/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-18

. Na jego dochody składa się jedynie świadczenie emerytalne w wysokości - jak wyjaśnił w dodatkowym piśmie przekazanym na żądanie sądu - 956 zł brutto. Zgodnie z oświadczeniem...
, na jego dochody składa się jedynie świadczenie emerytalne w wysokości 956 zł brutto. Istotne jest przy tym, że część dochodów gospodarstwa domowego przeznaczana jest na bieżące...

II OZ 880/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-13

Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz członkom ich rodziny przysługują wynikające z zawartych w niej regulacjach świadczenia., Z powyższych względów wniosek A. M. należało uznać...
decyzji odmownych jedynie co do zasady. Decyzja taka wymaga szeregu czynności wykonawczych. Świadczenia przewidziane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP...

II SA/Go 984/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-20

kserokopię umowy nr [...] z dnia [...] stycznia 2017 r., na podstawie której skarżący jako 'Wykonawca' zobowiązał się do świadczenia usług utrzymania urządzeń...
do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (DZ.U. z 2017 r. poz. 171), skarżącemu przysługiwać będzie również świadczenie rekompensujące za okres odbytych ćwiczeń...
1   Następne >   +2   5