Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

I OZ 184/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-23

oświadczenie i dokumenty nie są wystarczające do pełnej oceny jego sytuacji rodzinnej i majątkowej., Zdaniem Sądu dodatkowe informacje o stanie rodzinnym i majątkowym były konieczne...
dla ustalenia jego sytuacji rodzinnej oraz majątkowej i dlatego na podstawie art. 258 § 2 pkt 5 w zw. z art. 255 P.p.s.a. został wezwany do nadesłania: zaświadczenia...

II SO/Wa 79/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-25

danych o stanie rodzinnym., Z kolei art. 255 ppsa stanowi, iż jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej stanu majątkowego...
i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest zobowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć...

II SO/Wa 71/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-16

oświadczył, że nie uzyskuje żadnych dochodów. W rubryce, nr 6 'stan rodzinny' oświadczył: nie dotyczy. Skarżący podał, że posiada narastający dług w wysokości 170.000 zł...
o sytuacji rodzinnej wydanego przez właściwą do spraw opieki społecznej jednostkę organizacyjną gminy; kserokopii wyciągu z rachunków bankowych z: sierpnia 2011 r., września...

II SA/Wa 1314/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-14

zewnętrznej i umożliwienie pełnienia służby w dotychczasowym miejscu, tj. w Wydziale [...] w L.. Powyższą prośbę motywował trudną sytuacją rodzinną, uniemożliwiającą...
przeniesienia funkcjonariusza celnego określa art. 19 ustawy o Służbie Celnej, a powołane przez stronę względy rodzinne nie stanowią przeszkód do czasowego przeniesienia...