Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I FSK 161/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej będą stanowić wynagrodzenie za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT?, Zdaniem...
rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT., Wnioskodawca powołał się na treść przepisów 15 ust...

V SA/Wa 655/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

należności objętej ww. tytułem wykonawczym, zawiadomieniem z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] dokonał zajęcia prawa majątkowego stanowiącego świadczenie...
[...] maja 2014 r. dłużnik poinformował organ egzekucyjny, iż potrącenie ze świadczenia będzie dokonane począwszy od należności za miesiąc maj 2014 r., Następnie...

II FSK 1476/18 - Wyrok NSA z 2020-08-21

ze świadczenia wyraża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie - z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej - jest celowe i przydatne, leży...
społecznego, każdy z pracowników na czas oddelegowania posiadałby dokument A1., W czasie świadczenia usług poza siedzibą pracodawcy i poza miejscem zamieszkania...

II FSK 1140/18 - Wyrok NSA z 2020-08-11

zgody pracownika. Zgoda na skorzystanie ze świadczenia wyraża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie - z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej...
przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług budowlanych. Spółka ma zamiar świadczyć usługi budowlane zarówno na terenie Polski jak i innych krajów UE, przy pomocy...

II FSK 3953/17 - Wyrok NSA z 2019-11-26

pracownika. Zgoda na skorzystanie ze świadczenia wyraża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie - z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej - jest celowe...
przez Wnioskodawcę świadczenia mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z umowy o oddelegowanie. Świadczenia te nie mają związku...

II FSK 3365/17 - Wyrok NSA z 2019-09-19

pracownika, że świadczenie - z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej - jest celowe i przydatne, leży w jego interesie. Oznacza to, że w braku świadczenia...
pojęcia 'inne nieodpłatne świadczenia', co w praktyce budzi wątpliwości co do zakresu opodatkowania świadczeń, które pracownik może otrzymać w związku z pozostawaniem...

II FSK 285/18 - Wyrok NSA z 2020-01-16

zawodowej, życiowej, rodzinnej - jest celowe i przydatne, leży w jego interesie. Oznacza to, że w braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek...
od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.; dalej u.p.d.o.f.) przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku...

III SA/Wa 2844/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

, życiowej, rodzinnej - jest celowe i przydatne, leży w jego interesie. Oznacza to, że w braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek...
. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.; dalej 'ustawa' lub 'u.p.d.o.f.') w postaci nieodpłatnego świadczenia?, Czy w zaistniałym stanie faktycznym Skarżąca - jako płatnik podatku...

III SA/Wa 2815/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-16

, że świadczenie - z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej - jest celowe i przydatne, leży w jego interesie. Oznacza to, że w braku świadczenia...
bezpłatnie w czasie oddelegowania pracownikom noclegów, z których będą oni korzystać w związku z koniecznością świadczenia pracy w ramach tego oddelegowania przy realizacji...

II FSK 467/18 - Wyrok NSA z 2020-08-05

pracownika. Zgoda na skorzystanie ze świadczenia wyraża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie - z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej - jest celowe...
pracownikom jest zapewnienie nieodpłatnego zakwaterowania. Świadczenie to obejmuje pomoc w znalezieniu odpowiedniego lokalu mieszkalnego oraz pokrycie kosztów jego najmu...
1   Następne >   +2   +5   9