Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 1848/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

, a nie dzieci, na utrzymanie których orzeczono świadczenia alimentacyjne. Zgodnie bowiem z art. 128 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, obowiązek dostarczenia środków...
o zmianie stanu rodzinnego albo miejsca zamieszkania swojego lub członków rodziny, mających wpływ na prawo do dodatku za rozłąkę, oraz o przyznaniu świadczenia mieszkaniowego...

II SA/Wa 1126/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

funkcjonariusz otrzymuje jedno uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w ustawie. Z kolei w myśl art. 128 ust. 1 pkt 2, funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art...
, który określa w jakiej sytuacji następuje wypłata świadczeń w nim wymienionych oraz jednoznacznie określa rodzaje wypłacanych świadczeń. W zakresie świadczenia z tytułu...

II SA/Wa 156/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-11

. stała się przedmiotem skargi skarżącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której przedstawił on swoją trudną sytuację rodzinną, w tym problemy zdrowotne...
do organu żadnych pism., Obecny na rozprawie pełnomocnik organu podał, iż nie są mu znane okoliczności prawne świadczące o wadach prawnych tego lokalu., Wojewódzki Sąd...

II SAB/Wa 1089/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

Agencji [...] w przedmiocie realizacji wypłaty świadczeń pieniężnych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy. J. P. w toku postępowania sądowego kierując do Sądu...
odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Jej celem jest zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na sytuację majątkową, stan rodzinny...

I OSK 2396/11 - Wyrok NSA z 2012-03-23

., co w znacznym stopniu utrudnia wykonywanie obowiązków służbowych na zajmowanym przez niego stanowisku zastępcy Szefa Agencji Wywiadu w Warszawie i ma wpływ na jego sytuację rodzinną...
Wywiadu, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy do lokalu mieszkalnego (decyzja niepublikowana, obecnie nieobowiązująca). Upoważnienie udzielone...

II SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

również, że otrzymanie lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby polepszyłoby jego sytuację rodzinną. We wniosku J. S. poinformował o otrzymaniu w 1998 r. pomocy finansowej na uzyskanie...
na uzyskanie lokalu mieszkalnego, świadczą o tym, że organ ten miał świadomość wadliwości wydanej decyzji w świetle obowiązującego prawa i post factum starł się naprawić...

I OSK 2399/11 - Wyrok NSA z 2012-03-23

służby polepszyłoby jego sytuację rodzinną. Poinformował również, że w 1998 r. skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego., Szef Agencji Wywiadu...
pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, świadczą o tym, że organ miał świadomość wadliwości wydanej decyzji w świetle obowiązującego prawa i post factum starał...