Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

I OSK 1378/13 - Wyrok NSA z 2014-05-08

rozpatrzenie sprawy stwierdził m.in., iż nie badał sytuacji materialnej funkcjonariusza, ani wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, jak również nie kwestionował...
za znajomość języków obcych stały się bezprzedmiotowe, zmienił się bowiem stan prawny - została uchylona podstawa prawna do przyznania przedmiotowego świadczenia...

II SA/Wa 2035/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia pieniężnego oddala skargę. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia pieniężnego., W uzasadnieniu ww. decyzji organ przedstawił dotychczasowy tok postępowania wskazując, co następuje:, W dniu...

II SA/Wa 276/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-03

skarżącego oraz okresu za jaki domaga się wypłaty świadczenia określonego w § 24 pkt 6 rozporządzenia, organ (pismem z [...] marca 2019 r.) ponownie wezwał skarżącego...
., W odpowiedzi z [...] czerwca 2019 r. skarżący wskazał, iż 'w ślad za treścią § 24 rozporządzenia' chodzi o następujące świadczenia:, 1) diety - dla niego i członków jego rodziny...

II SA/Wa 1993/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego - w tym przypadku złożenie wniosku o wypłatę świadczenia - bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie...
administracyjnego poprzez błędne uznanie, że termin wymagalności świadczenia rozpoczął swój bieg w dniu [...] czerwca 2013 r. w sytuacji, gdy o wymagalności roszczenia...

I OSK 1757/09 - Wyrok NSA z 2010-06-17

w budownictwie mieszkaniowym., Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podniósł, że wynikające z art. 105 ustawy o ABW oraz AW świadczenie w postaci równoważnika...
funkcjonariuszy oraz ich rodzin, w ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie inne świadczenia i uprawnienia, w tym prawo do lokalu...

II SA/Wa 1473/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

10,70 zł dziennie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Podstawą przyznania ww. świadczenia było oświadczenie mieszkaniowe z dnia [...] stycznia...
do wyszczególnionych tam członków rodziny funkcjonariusza, którzy, aby funkcjonariusz otrzymał wyższe świadczenie, muszą dodatkowo pozostawać z nim we wspólnym gospodarstwie...

II SA/Wa 2213/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

się prawem do policyjnej renty rodzinnej, spornego lokalu nie można przydzielić., Powołując się na przepisy art. 109 pkt 2 ustawy o ABW oraz AW i art. 29 ust. 1 ustawy...
mieszkalnego, określone w ust. 1, przysługuje również członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej po funkcjonariuszu, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane...

I OZ 858/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-15

spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Z kolei spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków...
, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe; nie dołączył dokumentów świadczących np. ewentualnie o fakcie pozostawania żony bez pracy), rodzinnej (we wniosku o wstrzymanie...

II SA/Wa 170/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

przeniesienia, jest przesiedlenie się wraz z nim jego rodziny., Rozwijając zarzuty skargi podniósł, iż § 24 rozporządzenia ustanawia dwa niezależne od siebie świadczenia z tytułu...
miejsca pełnienia służby, co oznacza, że jedynym warunkiem do wypłaty tego świadczenia jest przesiedlenie się funkcjonariusza na pobyt stały do nowego miejsca pełnienia...

II SA/Wa 1671/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

zwolniony ze służby z uwagi na orzeczenie trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską, ma możliwość pobierania świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej...
na orzeczenie trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską, ma możliwość pobierania świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz...
1   Następne >   2