Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

III SA/Łd 370/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-08

lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia...
, że w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie...

IV SA/Wr 188/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-07

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, stanowi jeden z dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Z powyższego...
matce skarżącego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Tymczasem kryteria do obliczenia dochodu rodziny są takie same, zarówno w przypadku świadczeń...

IV SA/Wr 97/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-17

z § 2 pkt 2 rozporządzenia M.P.i P.S. z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, stanowi jeden z dokumentów...
zignorowany., Ponadto skarżący zarzucił, że organ odwoławczy nie wziął pod uwagę decyzji o przyznaniu matce skarżącego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Sz 856/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-05

wyłącznie uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej...
. o świadczeniach rodzinnych, rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2005 r. Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz...

III SA/Łd 468/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-27

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło (art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Odpowiednio zatem utrata zatrudnienia oznacza...
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zm.). W ocenie doktorantki, Komisja Stypendialno-Socjalna Doktorantów Wydziału Prawa...

II SA/Po 136/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-22

świadczenia rodzinnego lub odmowie jego przyznania byłaby determinowana nie rzeczywistym dochodem, a dochodem powiększonym o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego...
sądowoadministracyjnym ugruntowany jest pogląd, iż uzyskanie dodatkowego dochodu przez członka rodziny tylko w jednym miesiącu nie wpływa na prawo do świadczenia rodzinnego...

I OSK 2539/13 - Wyrok NSA z 2014-01-28

lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych...
świadczenia, jak i treść odwołania. Organ odwoławczy ustalił, że na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu - brak jest podstaw do uwzględnienia odwołania. Stypendium socjalne...

II SA/Sz 167/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-06

o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,, poz. 992 ze zm.). Przepis art. 3 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych, zawiera...
wszystkie elementy określone w art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, bowiem tak ustalony dochód w pełni odzwierciedla stan faktyczny sprawy. Ponadto § 6 ust. 1...

IV SA/Gl 394/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-13

) oraz § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne...
dochodu w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o omawiane świadczenia ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Również ust. 6 art...

I OSK 2535/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

rodziny w roku kalendarzowym) oznaczałoby, iż decyzja o przyznaniu świadczenia rodzinnego lub odmowie jego przyznania byłaby determinowana nie rzeczywistym dochodem...
jest pogląd, iż uzyskanie dodatkowego dochodu przez członka rodziny tylko w jednym miesiącu nie wpływa na prawo do świadczenia rodzinnego. Opierając się w tym względzie...
1   Następne >   +2   +5   +10   26