Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Gl 655/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-24

jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby...
stanowiące podstawę zastosowania wszystkich wymienionych w nim ulg., Podobnie jest w art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111), według...

II SA/Ol 355/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-09-09

warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie o świadczeniach rodzinnych, studenci...

IV SAB/Gl 127/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-25

ze skargi E.P. na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie rodziny zastępczej - świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych. postanawia...
pieczy zastępczej o rozważenie możliwości wypłacenia świadczenia za przepracowane godziny. Możliwość taką daje art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o wspieraniu rodziny...

I OW 105/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-10

rodzinny i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na P. L. w okresie od 1 lutego 2009 r. do 31 maja 2015 r. włącznie., P. L. posiada zameldowanie na pobyt stały pod adresem...
sytuacją rodzinną uciekła od matki, z którą zamieszkiwała, do MiM. K. zamieszkałych w Nasielsku przy ul. [...]. Od tego czasu faktycznie przebywa u M. i M. K. Do 13 kwietnia...

IV SA/Wr 624/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

w tym art. 106 ust. 4, zgodnie z którym, decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia [...] wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego...
czterech kryteriów, tj. ich sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej. Powołał na poparcie swojego stanowiska wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II OSK 191/14 - Wyrok NSA z 2015-09-30

wyłącznie w pomieszczeniach bloku operacyjnego, w których udzielane byłyby ambulatoryjne świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Tymczasem zgodnie z art. 2 ust. 1...
dzierżawy - majątku SP ZOZ w A. przez nowy, wyłoniony w formie przetargu podmiot, celem świadczenia usług medycznych do których zostaje ten podmiot obowiązany w ramach...

II SA/Bk 674/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-23

, w których udzielane byłyby ambulatoryjne świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Tymczasem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej samodzielny...
umowy dzierżawy - majątku SP ZOZ w A. przez nowy, wyłoniony w formie przetargu podmiot, celem świadczenia usług medycznych do których zostaje ten podmiot zobowiązany...

IV SA/Wr 629/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

w jej § 4 ust. 2 określiła w sposób sztywny wysokość opłaty ponoszonej przez osobę, korzystającą ze świadczenia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym, podczas...
Powiatu Wołowskiego wprowadziła następujące zapisy: '1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem czasowym i odpłatnym. 2. Przyznanie świadczenia w formie pobytu...

IV SA/Wr 556/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej., Norma kompetencyjna została zawarta w rozdziale 6 ustawy - zasady odpłatności za świadczenia...
wynika, że ustawodawca dla potrzeb upoważnienia organów jednostek samorządu terytorialnego do uregulowania kwestii odpłatności za niektóre świadczenia z pomocy...

III SA/Gd 457/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-26

stycznia 2010 r. i konieczność rozpoznania sprawy będącej przedmiotem sprzeciwu przez Sąd., Ze złożonego przez skarżącego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku...
takich okoliczności należy do strony wnioskującej, która powinna we wniosku PPF dokładnie przedstawić swoją sytuację majątkową i rodzinną., Stosownie do art. 255 P.p.s.a....
1   Następne >   +2   6