Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

III SA/Kr 206/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-22

o świadczeniach rodzinnych mają charakter zapomogi. Nie ma więc podstaw do ich różnicowania ze względu na kryterium możliwości żądania zwrotu przyznanego świadczenia...
naruszeniem art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz z przekroczeniem upoważnienia ustawowego...

I OSK 2768/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

na przyjęciu, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie upoważniają rady gminy do określenia procedury zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz przez niewłaściwe...
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303). Stanowiła ona, że: ustanawia się świadczenie pieniężne - 'bon wychowawczy...

II SA/Op 458/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

zawarte w art. 71 ust. 1 Konstytucji RP zostały uszczegółowione w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Z założenia ustawodawcy świadczenia przewidziane w tym akcie prawnym...
mają na celu wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, przy czym wsparcie to ma charakter ekonomiczny. Świadczenia rodzinne stanowią...

I OSK 1489/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

u.ś.r. jest umożliwienie wprowadzenia przez gminę takiego świadczenia rodzinnego, które uwzględniając lokalne potrzeby uzupełniałoby 'lukę', jaka powstała w wyniku...
wychowujące dzieci, którym zresztą pomoc przysługuje z innego tytułu. Wykreowanie zatem świadczenia rodzinnego w postaci bonu wychowawczego skierowanego przede wszystkim...

II SA/Gl 1252/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-30

przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych., Podniósł, że w § 2 załącznika do uchwały Rada wskazała, że; 1.'Świadczenie pieniężne...
uprawnionych do świadczenia pieniężnego o rodziny zastępcze, a przepis art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zawierający definicję legalną rodziny nie określa ww...

I OSK 3674/18 - Wyrok NSA z 2022-02-08

wykładnię, polegającą na przyjęciu, że przepis ten uniemożliwia ukształtowanie przez radę gminy (radę miejską) świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 22b ust. 1 u.ś.r....
o świadczeniach rodzinnych nie upoważniają rady gminy do określenia procedury zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz przez niewłaściwe zastosowanie, polegające...

I SA/Wa 1178/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), [...] września 2019 r. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie świadczenia pieniężnego 'Bon Malucha' dla rodzin z dziećmi...
rodzinnych dopuszczając realizację świadczenia pieniężnego jedynie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wnioskodawcy. Przedmiotowa regulacja ogranicza prawo...

II SA/Op 233/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-31

finansowane ze środków gminy będą bezzwrotne w sytuacji, gdy świadczenia rodzinne finansowane ze środków budżetu państwa podlegają zwrotowi. Trudno też przyjąć, że osoba...
przez gminę takiego świadczenia rodzinnego, które uwzględniając lokalne potrzeby uzupełniałoby 'lukę', jaka powstała w wyniku aktualnego ukształtowania systemu szeroko rozumianych...

II SA/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

miało, że świadczenia finansowane ze środków gminy miały być bezzwrotne, w sytuacji, gdy świadczenia rodzinne finansowane ze środków budżetu państwa podlegają zwrotowi...
na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r., Nr XXV/381/16 w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' 1...

II SA/Sz 427/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-16

zawartego w art. 22b u.ś.r., należy uznać, że zawarte w zaskarżonej części uchwały zasady dotyczące zwrotu świadczenia rodzinnego w przypadku wydatkowania jej niezgodnie...
Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r. nr XXV/741/21 w przedmiocie realizacji na terenie Gminy Miasto S. świadczenia pieniężnego '[...]' oraz upoważnienie Dyrektora S. C. Ś...
1   Następne >   +2   +5   +10   48