Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 1167/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

,, - czy pobiera stałe bądź okresowe świadczenia (np. rentę, zasiłek itp.), jeśli tak należało podać w jakiej wysokości,, - gdzie zamieszkuje (dom, mieszkanie, lokal...
również czy pobiera stałe bądź okresowe świadczenia (np. rentę, zasiłek), a jeśli tak to w jakiej wysokości. Nie udzielił wyjaśnień gdzie zamieszkuje, należało podać powierzchnię...

V SA/Wa 2639/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-04

. Wnioskodawca oświadczył, iż posiada źródło dochodu z tytułu świadczenia rentowego w wysokości [...] miesięcznie oraz z tytułu świadczonej pracy w wysokości [...]. Jednocześnie...
częściowym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz z małżonką...

II GSK 78/22 - Wyrok NSA z 2022-03-15

poprzez zrealizowanie:, - stażu z zakresu medycyny rodzinnej - w wymiarze 4 tygodni w jednostce akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie...
ochronnych i ogólną wiedzą medyczną, zaleceniami towarzystw naukowych oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Powyższe w ocenie ORL w G. świadczy o nieprzygotowaniu lek...

VII SO/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

wysokości jest to pomoc bądź świadczenia)., Przesyłka zawierająca pismo z dnia 16 stycznia 2018 r. kierowana do skarżącego została dwukrotnie awizowana - w dniu 19 stycznia...
majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego., Odnosząc powyższe uwagi do niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż brak jest podstaw do przyznania skarżącemu prawa pomocy...

VII SA/Wa 1260/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-08

od kiedy i w jakiej wysokości,, - czy pobiera stałe bądź okresowe świadczenia (np. rentę, zasiłek itp.), jeśli tak należało podać w jakiej wysokości,, - gdzie zamieszkuje (dom...
żadnych stałych ani okresowych świadczeń. Podał, że aktualnie nie ma żadnego miejsca zamieszkania, a więc i nie ponosi żadnych kosztów z utrzymaniem miejsca zamieszkania...

VII SA/Wa 2408/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

w [...], Wydział Rodzinny i Nieletnich o 'podjęcie decyzji w sprawie małoletnich'. Z wniosku wynika, że dzielnicowy Komisariatu informował o interwencji Policji w miejscu...
w 2005 roku' uległ zgorszeniu i postanowił zawiadomić 'promującą ja frakcję oraz frakcję zbliżoną (...) o promowaniu makabrycznego procederu /rodzinnego?/ po czym...

VII SA/Wa 2428/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

medycyny rodzinnej, i chorób wewnętrznych,, 2. członków:, a) dr E. K. - specjalistę psychiatrę,, b) dr A. [...] - specjalistę psychiatrę,, c) dr M. K. - specjalistę psychiatrę...
komisji powołano lekarzy posiadających specjalizację z psychiatrii. Przewodniczącą komisji została specjalistka medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych. Biorąc pod uwagę...

II OSK 2625/14 - Wyrok NSA z 2016-07-06

do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o życiu osobistym strony postępowania,, - art. 5 i art. 8 Konwencji o ochronie...
prywatnego i rodzinnego strony'., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II SAB/Wa 277/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-06

, kierownictwa [...] Izby Lekarskiej ale także i przyznawanych świadczeń pieniężnych (w tym Prezesowi [...]IL, radcy prawnemu N., Rzecznikowi B., lekarzowi P. i innym z organów...
, układów rodzinnych i zawodowych., W konkluzji skargi R. D. wniósł o:, Wyznaczenie Prezesowi [...] Izby Lekarskiej w [...] dodatkowego terminu do załatwienia sprawy...

II OSK 1095/19 - Wyrok NSA z 2019-09-25

Komisariatu II Policji w [...] z dnia 1 grudnia 2005 r.' Pismo to było wnioskiem Policji do Sądu Rejonowego w [...], Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o 'podjęcie decyzji...
instytucji, ale także przytoczył istotne ich fragmenty świadczące, że podejrzenie co do stanu zdrowia skarżącego i jego wpływu na zdolność do wykonywania zawodu lekarza...