Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

I OSK 3674/18 - Wyrok NSA z 2022-02-08

wykładnię, polegającą na przyjęciu, że przepis ten uniemożliwia ukształtowanie przez radę gminy (radę miejską) świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 22b ust. 1 u.ś.r....
o świadczeniach rodzinnych nie upoważniają rady gminy do określenia procedury zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz przez niewłaściwe zastosowanie, polegające...

I OSK 1057/20 - Wyrok NSA z 2022-12-02

zaspokojone w ramach podstawowego systemu świadczeń rodzinnych i czy są to potrzeby tego rodzaju, że powinny być zaspokojone; jakiego rodzaju świadczenia byłyby adekwatne...
do rozpoznanych potrzeb oraz czy gmina dysponuje środkami finansowymi na realizację takich dodatkowych świadczeń (A. Maciejko [red.], Świadczenia rodzinne, Komentarz...

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

z tego tytułu zasiłek w kwocie [...] netto miesięcznie, a także świadczenia rodzinne na dzieci w wysokości [...] zł miesięcznie. Mąż otrzymuje wynagrodzenie za pracę...
otrzymującą z tego tytułu niski zasiłek - który ma charakter okresowy- oraz wysokość świadczeń rodzinnych na dzieci i niskie dochody męża z tytułu zatrudnienia...

II SA/Go 510/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-07

. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,, - rażące naruszenie przepisu art. 90f w zw. z art. 90d ust. 1 u.s.o. w zw. z art. 75 § 1 K.p.a. poprzez wskazanie w §...
się w wysokości w 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z poźn. zm...

II SA/Go 533/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-07

, jak również poprzez wskazanie w § 9 ust. 2 i 3 iż zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego i realizuje się go poprzez refundację poniesionych kosztów...
i koniecznych czynności, jakie należy wykazać i podjąć w celu uzyskania prawa do świadczenia pomocowego oraz jego realizacji. W odniesieniu do 'trybu' chodzi o konkretne...

II SA/Go 244/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-16

powyżej 201zł na osobę w rodzinie - od 40% do 80% maksymalnej kwoty stypendium, a tym samym przyjęcie jako okoliczności uzależniającej wysokość przyznanego świadczenia...
, jedynie wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, podczas gdy wskazane przepisy inaczej określają zarówno wysokość świadczenia (art.90d ust. 8, 9...

II SA/Łd 198/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-23

świadczenia rodzinnego, choćby z tego względu, iż wskazuje ono na okres sprzed daty jego złożenia, tj. od 11 września 2008r. do dnia 10 września 2011r., co w świetle art. 24 ust. 2...
sytuacji, byli traktowani w sposób należyty, bowiem przyjmowano od nich niekompletne dokumenty, po czym przyznawano wnioskowane świadczenia. Zdaniem skarżącej, pomimo...

IV SA/Gl 723/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-25

zameldowanie na pobyt stały lub czasowy lub osobę przebywającą na terenie gminy Lubomia lub osobę korzystającą ze świadczeń rodzinnych. W ocenie organu nadzoru nie ma wątpliwości...
zatem miejscowość, w której osoba fizyczna, jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy, lub w której korzysta ze świadczeń rodzinnych, ale ta miejscowość, w której ona...

III SA/Kr 771/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-23

z umowy zlecenia ok. 700 zł rocznie. Rodzina korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz otrzymuje świadczenie rodzinne w wysokości 178 zł miesięcznie. Starszy...

III SA/Kr 982/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-23

z umowy zlecenia ok. 700 zł rocznie. Rodzina korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz otrzymuje świadczenie rodzinne w wysokości 178 zł miesięcznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   27