Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

VI SA/Wa 2380/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

, trudna sytuacja rodzinna, nadzwyczajne zdarzenia losowe, brak wąskiej specjalizacji niezbędnej do prawidłowego świadczenia pomocy prawnej. Przyczyny te winny być badane...
Adwokackiej z dnia [...] października 2005 r. w przedmiocie odmowy zwolnienia adwokata z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu oddala skargę Wnioskiem z dnia 20 kwietnia...

VI SA/Wa 1668/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

o jego sytuacji finansowej i rodzinnej. Dokumenty te zostały w części zwrócone skarżącemu, o czym świadczy treść pisma NRA z 31 maja 2010 r. (k. 37 akt sądowych...
., Przez sytuację taką należy rozumieć stan, w którym - z uwagi na warunki rodzinne, osobiste, zdrowotne, finansowe, przy uwzględnieniu możliwości wynikających ze statusu...

VI SA/Wa 1669/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

dokumentów świadczących o jego sytuacji finansowej i rodzinnej. Dokumenty te zostały w części zwrócone skarżącemu, o czym świadczy treść pisma NRA z 31 maja 2010 r. (k. 37 akt...
aplikanta., Przez sytuację taką należy rozumieć stan, w którym - z uwagi na warunki rodzinne, osobiste, zdrowotne, finansowe, przy uwzględnieniu możliwości wynikających...

IV SAB/Wa 146/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-26

potrzeb życiowych, czy korzysta z pomocy znajomych i rodziny, czy aktualnie otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej),, - udzielenie informacji czy posiada status osoby...
o stanie rodzinnym majątku i dochodach wynika, że skarżący nie posiada żadnego majątku, nie uzyskuje żadnych dochodów., Z dołączonych do wniosku kopii dokumentów wynika...

VI SA/Wa 1682/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym. Jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże...
się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona zobowiązana jest na wezwanie złożyć...

VI SA/Wa 1683/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym. Jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu...
majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona zobowiązana jest na wezwanie złożyć, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie...

II GZ 910/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

pomocy jest kryterium majątkowe, a zatem Sąd bada stan majątkowy i rodzinny wnioskodawcy., Zgodnie z art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie...

II GSK 1376/10 - Wyrok NSA z 2011-12-09

, że pozytywne opinie o J. B. świadczą o predyspozycjach innych niż wiedza teoretyczna i stanowią jeden z wielu, jednak niewystarczający element warunkujący kontynuację...
do wykonywania zawodu, jak też do kontynuowania szkolenia. O jego szczególnej randze świadczy treść § 19 ust. 1 Regulaminu, stanowiącego, że jest to pierwszoplanowa...

VI SA/Wa 1647/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-25

umiejętność świadczenia pomocy prawnej, jak również podejmowania obrony praw klientów przed organami wymiarów sprawiedliwości. Prezydium podzieliło obawy ORA...
dowodowego dokonanej przez organu I instancji Prezydium uznało, iż kandydatka S. D. nie posiadła praktycznej umiejętności świadczenia pomocy prawnej., Powyższe w ocenie...

VI SA/Wa 1531/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

(aplikanta), jego możliwościami zarobkowymi, sytuacją rodzinną i zdrowotną i in., 4. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwałą z dnia [...] stycznia 2014 r. po rozpatrzeniu...
wnioskodawcy (aplikanta), jego możliwościami zarobkowymi, sytuacją rodzinną i zdrowotną i in., Na tej podstawie skarżąca odrzuciła jako niezasadne stanowisko organu, który uznał...
1   Następne >   +2   4