Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I OW 53/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

świadczeń rodzinnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia, wszczynał postępowanie, którego celem było wydanie...
było pozostawienie części tych zadań w podmiotach, które przed 1 maja 2004r. realizowały świadczenia rodzinne, to zapewne regulacja taka zostałaby zawarta w ustawie...

I OW 59/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne...
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) uznał się niewłaściwym do rozpatrzenia wniosku i przesłał go do Dyrektora Zakładu...

I OW 64/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

, rozproszenia podmiotów realizujących świadczenia, co uznano za niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemu świadczeń rodzinnych., Sprzeczne z powyższymi założeniami byłoby...
Rodzinie w Poznaniu Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych dokumentację w sprawie zakończonej decyzją zobowiązującą pracodawcę A. K...

I OW 142/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-26

Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych dokumentację w sprawie zakończonej decyzją zobowiązującą pracodawcę M. R. do zwrotu nienależnie wypłaconego...
oraz świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 854). W myśl § 2 tego rozporządzenia, podmioty realizujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze...

I OW 48/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

[...] czerwca 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w P. przekazał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P. Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków...
. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), na mocy zaś jej przepisu delegacyjnego - art. 55 ust. 4 - Minister Gospodarki, Pracy i Polityki...

I OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

z innymi dokumentami., W uzasadnieniu wniosku Prezydent wskazał, że z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych...
oraz świadczeń rodzinnych /Dz.U. 2004 nr 89 poz. 854; zwane dalej rozporządzeniem/. W myśl par. 2 tego rozporządzenia, podmioty realizujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne...

II SA/Wa 2152/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

z [...] października 2017 r., Ponadto skarżący otrzymuje świadczenie rodzinne w kwocie 95,00 zł i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka w kwocie 193,00 zł...
brutto (2008,33 zł netto),, ‒ świadczenie rodzinne w kwocie 95 zł,, ‒ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł., Z akt...

II SA/Wa 903/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-23

się ze świadczenia rodzinnego - 500+ oraz zasiłku rodzinnego na dziecko w kwocie 317 zł, co stanowi łącznie 817 zł miesięcznie. Jako stałe miesięczne wydatki wskazał: prąd...
małoletniego skarżącego I.Z. jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Dochód gospodarstwa domowego rodziny stanowią: świadczenie rodzinne w wysokości 500 zł...

II SA/Wa 849/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-04

. złożone do akt jako załącznik do wniosku/ oraz świadczenia rodzinne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w S. w wysokości [...] zł netto (zaświadczenie nr [...] wydane...
bezrobociem i w związku z tym musi pokonywać dużą odległość do miejsca swojej pracy. Zwróciła także uwagę, że osiągany dochód choć uzupełniony świadczeniem rodzinnym...

III SAB/Lu 56/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-20

domaga się umorzenia należności zlikwidowanego funduszu alimentacyjnego., Z art. 68 ust. 1 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dz. U. z 2006 r. Nr 139...
należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu., Stosownie do treści art. 68 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100