Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-22

wnioskodawca winien uprawdopodobnić, a nie udowodnić, co świadczy o odformalizowaniu i uproszczeniu postępowania. W orzecznictwie zgodnie przyjmuje się zaś (na co słusznie...
nie świadczą, by uchybienie terminu do złożenia odwołania nastąpiło bez winy strony. Choroba żony, nawet jeśli byłą nagła, nie spowodowała, by złożenie odwołania...

I OSK 1696/12 - Wyrok NSA z 2012-10-30

na potrzeby postępowania administracyjnego świadczy także treść decyzji. Zgodnie z nią Prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie koncentracji 'w zakresie wskazanym we wniosku...
do udzielania informacji publicznej. Akta spraw sądowych zawierają często dokumenty prywatne i dotyczą spraw bardzo osobistych np. życia rodzinnego, stanu zamożności czy też stanu...