Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Rz 1677/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-17

z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi oraz zobowiązanie do zwrotu nienależnie...
I instancji') z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] ustalającą, że pobrane przez B.K. (dalej: 'skarżąca') świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi...

II SA/Rz 1244/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-03

. nr [...] w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi oraz zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń uchyla zaskarżoną...
przez skarżącą za okres od 1 września 2018 r. do 30 września 2019 r., Decyzją z dnia 26 listopada 2019 r. nr [...] Wójt uznał, że świadczenia rodzinne, które skarżąca...

II SA/Rz 1865/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-03-30

kasacyjnej, SKO wskazało, że Organ I instancji dokonał błędnej analizy art. 5 ust. 4c ustawy dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020...
jak w treści całej ustawy o świadczeniach rodzinnych., Burmistrz [...], mając na uwadze zalecenia SKO w [...] uznał, że w niniejszej sprawie brak jest przesłanek...

II SA/Rz 466/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-27

z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej: k.p.a.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111 ze zm., dalej: u.ś.r....
do świadczeń rodzinnych jest art. 5 ust. 1 u.ś.r., zgodnie z którym zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu...

II SA/Wa 1491/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-22

wynagrodzenia skarżącej, kwota świadczeń rodzinnych przyznanych na rzecz jej małoletnich dzieci, świadczenie alimentacyjne i świadczenie rodzinne przyznane jej córce...
.- przedstawicielki ustawowej małoletnich A. i M. C.- na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia...

II SA/Wa 1471/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-16

ten, w dwuosobowym gospodarstwie domowym, które prowadzi wraz z ojcem, wynosi 268 zł netto., Źródłem zaś tego dochodu są przyznane skarżącemu świadczenia rodzinne (v...
rozstrzygająca o prawie do świadczenia przewidzianego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz...

II SA/Wa 1618/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-14

Skoro matka Skarżących otrzymywała jedynie rentę socjalną, jak w przypadku innych osób nigdy niepracujących, uprawnionych do tego świadczenia, prawo do renty rodzinnej...
świadczenia w trybie ww. przepisu., Uznanie, że okoliczności, na które powołuje się ojciec Skarżących (śmierć jednego z rodziców małoletnich dzieci, brak prawa do renty rodzinnej...

II SA/Wa 798/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-16

z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Za osoby korzystające z tej formy świadczenia...
z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r...

II SA/Wa 184/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Za osoby...
z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku - oddala skargę - Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia [...] grudnia...

II SA/Wa 819/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-23

się zasiłek okresowy (do 30 września 2007r.) z powodu bezrobocia, a także świadczenia rodzinne przyznane na sześcioro dzieci wraz z dodatkami z tytułu samotnego wychowywania...
skarżącej dochód pochodzący w całości ze świadczeń o charakterze socjalnym przy uwzględnieniu liczby osób pozostającym we wspólnym gospodarstwie uniemożliwia poniesienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   28