Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I OW 156/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-02

u.s.r. świadczenie to przysługuje osobie ubezpieczonej. Z uwagi na przyznanie przez ZUS od dnia 7 kwietnia 2008 r. D. N. uprawnienia do renty rodzinnej po zmarłym mężu...
. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadził nowe świadczenie rodzinne dla rodzin wychowujących dzieci...

II SA/Wa 124/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

z małoletnią córką wynosi łącznie 234 zł netto, a jego źródłem są świadczenia rodzinne (zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy...
w niniejszej sprawie jest decyzja rozstrzygająca o prawie do świadczenia przewidzianego w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r...

II SA/Wa 124/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

x 207,00 zł). Ponadto ustalono, że z Ośrodka Pomocy Społecznej w P. wnioskodawczyni otrzymuje świadczenia rodzinne w łącznej miesięcznej wysokości 234 zł i nie korzysta...
z gruntów rolnych, jak i świadczenie rodzinne w kwocie 234 zł nie wystarczają jej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych małoletniej córki. Ze względu na wiek...

V SA/Wa 1758/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

o dochodach ze stosunku pracy za okres od września do listopada 2007r., decyzję Kierownika GOPS w Z. o przyznaniu na dzieci świadczeń rodzinnych, kserokopię orzeczenia...
ZUS w sprawie dalszego prawa do renty. Tak więc jedynym źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie za pracę wnioskodawcy w kwocie [...] zł netto oraz świadczenia...

II SA/Wa 441/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-22

. w Powiatowym Urzędzie Pracy w O. bez prawa do zasiłku. Źródłem dochodu rodziny jest świadczenie rodzinne na dwoje dzieci w kwocie [...] zł miesięcznie przyznane...
Społecznego z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku - oddala skargę - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...

II SA/Wa 1953/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-09

utrzymanie. Ponadto otrzymuje ona świadczenia rodzinne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej., W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...
do przyznania świadczenia na ogólnych zasadach., Renta rodzinna jest bowiem pochodną świadczenia osoby zmarłej. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności bada się uprawnienia...

II SA/Wa 1636/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-16

. nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników. W dalszej kolejności organ podniósł, że ponieważ renta rodzinna jest pochodną świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, organ...
do przyznania świadczenia ustawowego. Ocenił, że wnioskodawczyni posiada niezbędne środki utrzymania i otrzymuje pomoc na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych...

I SA/Bk 97/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-10

powstania nadpłaty było przeliczenie świadczenia od 1 marca 2013 r. w związku z faktem podlegania Skarżącej innemu ubezpieczeniu i przyznaniem emerytury z ZUS., Wnioskiem z dnia...
być uwzględniane świadczenie wychowawcze 500 plus. Skarżąca przedłożyła do odwołania także dodatkową dokumentację medyczną dokumentującą jej stan zdrowia, w szczególności szereg...

I SA/Bd 948/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-01-26

,, a na źródło utrzymania strony składają się dochód z dzierżawy oraz świadczenia z opieki społecznej. Z uwagi na brak przystąpienia do spłaty zadłużenia ustanowiono...
socjalnych w ustawie, o świadczeniach rodzinnych., Organ wziął również pod uwagę stan finansów funduszów emerytalno-rentowego, i składkowego, z których wypłacane...

V SA/Wa 1383/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-02

udowodnione, iż rzeczywiście wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i jego rodzina pobiera świadczenia rodzinne oraz stypendium szkolne. Jednocześnie organ podał...
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej a jego rodzina pobiera świadczenie rodzinne oraz stypendia. Jednakże nie wyciągnął z tych okoliczności żadnych wniosków...
1   Następne >   +2   +5   +10   40