Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

III OSK 4520/21 - Wyrok NSA z 2022-03-23

z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nadpłaconego świadczenia mieszkaniowego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala skargę...
z [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nadpłaconego świadczenia mieszkaniowego, uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję...

III OSK 5257/21 - Wyrok NSA z 2022-10-12

., poz. 1195), orzekł o wypłacie skarżącemu świadczenia w wysokości 80 583,57 złotych., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł skarżący. Zakwestionował w niej prawidłowość...
zwolnionego ze służby żołnierza jest zatem stan rodzinny istniejący aktualnie (w czasie ubiegania się o odprawę mieszkaniową), nie zaś stan rodzinny istniejący w dowolnej...

III OSK 4882/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

mieszkaniowa. Odprawa jest zatem świadczeniem, które otrzymuje zwolniony ze służby żołnierz zawodowy w celu rekompensaty utraty dotychczasowej kwatery stałej. Takie stanowisko...
konsekwentnie uznaje, że 'dzień wskazany przez żołnierza' - to w istocie dzień złożenia wniosku, ponieważ świadczenie ma charakter zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych...

III OSK 5108/21 - Wyrok NSA z 2022-06-02

rodzinnym na dzień przez niego wskazany, z uwzględnieniem okoliczności zaistniałych na dzień wydania rozstrzygnięcia. Ponieważ małżeństwo skarżącego zostało w 2018 r...
, że to samo słowo czy zwrot językowy powtarzający się w tekście aktów prawodawczych ma zawsze taki sam sens, natomiast użycie odmiennego słowa czy zwrotu ma świadczyć...

I OSK 3057/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

długoletniego zamieszkiwania w lokalu nie zobowiązuje organów Agencji do przyznania prawa zamieszkiwania w tym lokalu., O wyjątkowości sytuacji strony nie świadczy...
może też świadczyć okoliczność, iż skarżący był żołnierzem zawodowym, który w czasie pełnienia służby nie otrzymał przysługującej mu kwatery stałej, co z pewnością nie należało...