Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

II SA/Ol 211/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-21

być ustalony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zauważyła, że skoro jej matka rozpoczęła urlop wychowawczy, to fakt ten skutkował...
stypendium socjalnego wynosi 75 zł., W złożonej skardze R. B. zarzuciła, że powyższa decyzja narusza art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 7 i art./ 77 K.p.a....

II SA/Bd 207/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-05-06

o dzieło,, d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych...
Studentów [...]. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...

II SA/Ol 240/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-21

być ustalony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zauważył, że skoro jego matka rozpoczęła urlop wychowawczy, to fakt ten skutkował utratą...
ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 7 K.p.a., gdyż pomimo istniejących rozbieżności, organ nie wyjaśnił ich. Ponadto, wbrew art. 10 § 1 K.p.a., nie zapewniono mu prawa...

II SA/Ol 148/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-07-02

się na zasadach określonych w ustawie o świadczenia rodzinnych (art. 179 ust. 5 ustawy)., Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń...
. Odniósł się do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych argumentując, że według tej ustawy nie może zostać zaliczony do osób samotnie wychowujących dzieci...

III SA/Lu 975/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-21

Społecznej w [...] kwota [...] zł tytułem świadczeń rodzinnych., Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:, Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
za pracę ([...] zł netto) i świadczeń rodzinnych ([...] zł), łącznie wynoszący [...] zł netto. Natomiast wykazane przez skarżącego miesięczne wydatki na utrzymanie (czynsz...

II SA/Bd 456/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-13

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.06 Nr 139, poz. 992 j.t.). Z godnie z art. 3 pkt 1 lit. b tiret 14 poprzez dochód należy rozumieć, po odliczeniu kwot alimentów...
. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964r. , Nr 9 ,poz. 59 ze zm. ) rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem...

II SA/Ol 170/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-05

rodzinny na dziecko żona skarżącego pobiera w '[...]' (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wniosek o zasiłek składa się w urzędzie gminy lub miasta...
przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. W świetle przepisów art. 70 ust. 1 i 4 Konstytucji RP świadczenia z tytułu pomocy materialnej studentom stanowią środek służący...

IV SA/Gl 170/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-02

dla siebie i rodziny., O ewentualnym przyznaniu prawa pomocy przesądza zatem przesłanka zobiektywizowana, o czym świadczy słowo 'wykazanie', które nakłada na stronę...
. 252 §1 p.p.s.a. wynika wprost, że wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach strony, a także o jej stanie rodzinnym...

IV SAB/Wr 171/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-30

odrzucona., Mając zatem na uwadze wysokość świadczenia skarżącego z tytułu stypendium i egzekucję komorniczą oraz brak majątku przyjąć trzeba, iż wykazał on, że spełnia...
ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny., Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami...

I OSK 1713/06 - Wyrok NSA z 2007-01-05

zmniejszy jego szanse na rynku pracy, co ze względu na trudną sytuację rodzinną nie jest bez znaczenia. Odwołujący się podniósł również, że w trakcie studiów nie popełnił...
, ani to wynikające z sytuacji rodzinnej czy materialnej, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla zachowań podważających wiarygodność i uczciwość, a tym samym wpływać...